O nás - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

O nás

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc je církevní katolickou školou, kterou založil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner v roce 1995.

Poslání

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc při vzdělávání a realizaci veškerých svých aktivit vychází z biblické věty "Deus caritas est" (Bůh je láska) a z ní vyplývajícího vztahu k lidem okolo nás, především pak k lidem nemocným, starým, postiženým a v jakékoli životní nouzi.

Naplnění poslání se uskutečňuje především přípravou, vzděláváním a osobnostní formací kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních službách a v dalších oblastech života společnosti, kde se uplatňuje charitativní, sociální nebo humanitární práce. Škola si je vědoma svého ekumenického rozměru a je otevřena zájemcům o studium bez ohledu na jejich náboženské vyznání.

Cíl

Naším cílem je zvyšovat odbornou a hodnotovou úroveň výkonu sociální a humanitární práce a sociálních služeb.

Caritas VOŠ sociální vám nabízí:

  • kvalitní teoretickou přípravu opírající se o nejnovější vědecké poznatky a nadčasové myšlenky vycházející z tisícileté křesťanské tradice služby bližním v nouzi,
  • praktické zkušenosti osvojené na mnoha různých odborných pracovištích v České republice a v dalších více než 40 zemích 4 světadílů,
  • duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj,
  • přátelský kolektiv těch, které spojuje cíl pomoci a služby druhým,
  • mimoškolní aktivity, které vytvářejí prostor pro vaši realizaci v těch oblastech, které vás zajímají.

Hodnoty

Láska, pravda, svoboda a zodpovědnost, spravedlnost a odbornost jsou nejzásadnějšími hodnotami, které tvoří filosofii Caritas VOŠ sociální. Vychází mimo jiné ze sociální nauky církve a jsou nedílnou součástí naší práce. Uplatňujeme je ve vztahu ke společnosti, studentům i k sobě navzájem.

Láska
Láska je východiskem pro respekt k důstojnosti všech lidí, k celostnímu rozvoji člověka a pomáhá utvářet lepší svět.

Pravda
Transparentností, kritickým myšlením a jednáním, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, směřujeme k pravdě.

Zodpovědnost a svoboda
Respektujeme svobodu každého člověka v myšlení, projevu i činech a zároveň prosazujeme zodpovědnost vůči sobě samému, druhým lidem a budoucím generacím.

Spravedlnost
Usilujeme o vytváření spravedlivého prostřední uplatňováním rovného přístupu a podporou sociální spravedlnosti.

Odbornost
Klademe důraz na soustavný rozvoj znalostí a dovedností v oboru a prostředí, ve kterém působíme.

Hodnoty školy podrobněji

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena