Praxe Sociální a humanitární práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Praxe Sociální a humanitární práce

SoHuP - 1. ročník

Cílem praxí v 1. ročníku studia Sociální a humanitární práce je seznámit se s různými zařízeními, která poskytují sociální služby, a získat zkušenost práce s rozmanitými cílovými skupinami. Praxe probíhá v letním semestru ve dvou týdenních blocích, které umožňují bližší seznámení se se dvěma cílovými skupinami.

Studenti si vybírají z nabídky asi 25 pracovišť, s nimiž má škola pro daný školní rok sjednánu spolupráci při zajištění těchto praxí.

Při volbě pracovišť studenti zohledňují také potřebnou návaznost domácích a zahraničních praxí vykonávaných povinně během letního semestru 2. ročníku. Znamená to, že pokud bude student svou praxi vykonávat v zařízení sociálních služeb v zahraničí, musí se seznámit s těmito službami nejprve v ČR. Návaznost těchto praxí musí být zřejmá z portfolia, které si student vede od 1. ročníku.

Cílem praxí je získání praktických kompetencí sociálního pracovníka – v prvním ročníku studenti pracují se základními hodnotami sociální práce jako je lidská důstojnost a individuální přístup a učí se tyto hodnoty rozeznávat v praxi sociální práce. Osvojují si také dovednost formulovat individuální profesní cíl, ve kterém se mohou zaměřit na témata probíraná v rámci teoretické výuky.  Studenti pracují také na svém osobním rozvoji, a to zejména v oblasti motivace, reflexe silných a slabých stránek či reflexe obav, nejistot a zátěžových situací. V organizaci by studenti měli dodržovat základní pravidla společenského styku, projevovat se zodpovědně a aktivně přistupovat k plnění úkolů.

Praxe probíhá v letním výukovém období v rozsahu 2x 1 týden.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

SoHuP - 2. ročník

Cílem praxí v zimním výukovém období  2. ročníku studia Sociální a humanitární práce je seznámit se s různými zařízeními, která se orientují na sociální práci s migranty, uprchlíky a národnostními menšinami, a s organizacemi zabývajícími se krizovou a humanitární pomocí.

Student se mj. naučí chápat a respektovat odlišnosti menšin a umět identifikovat u sebe i u druhých předsudky a stereotypy. I nadále pracují na svém osobním rozvoji a rozvíjí své kompetence při přenosu teorie do praxe. Studenti se učí identifikovat v praxi různá paradigmata a přístupy při práci s klientem či v oblasti humanitární práce, reflektovat etické aspekty praxe a pracovat s projektovou agendou.

Vymezujícím prvkem pro volbu praxí je nutná návaznost domácích a zahraničních praxí vykonávaných povinně během letního výukového období. Znamená to, že pokud bude student svou praxi vykonávat v zařízení sociálních služeb v zahraničí, musí se seznámit s těmito službami nejprve v ČR. Návaznost těchto praxí musí být zřejmá z portfolia, které si student vede od 1. ročníku.

Praxe v zimním výukovém období je v rozsahu 14 dní a studenti si vybírají z nabídky cca 35 pracovišť, s nimiž má škola pro daný školní rok sjednánu spolupráci při zajištění těchto praxí.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

Praxe v letním semestru 2. ročníku studia Sociální a humanitární práce probíhá v zahraničí, její standardní délka jsou 3 měsíce. Ideální praxe pro studenta sociální a humanitární práce by byla praxe v krizových oblastech při likvidaci humanitárních katastrof nebo ve fázích následné rehabilitace. Protože vzhledem k věku studentů a jejich zkušenostem je možnost získat umístění v takovýchto projektech celkem malá, soustřeďuje se praxe zejména na seznámení se se sociální a kulturní realitou zemí a komunit, kde se zpravidla humanitární pomoc poskytuje a kde by studenti mohli v budoucnu pracovat.

Cílem praxí je rozšířit a prohloubit kompetence, které student získal během svých tuzemských praxí, a upevnit svoje kompetence sociálního pracovníka při práci v jiném sociálním a kulturním kontextu. Student na zahraniční praxi i nadále pracuje v oblasti osobního i profesního rozvoje. V oblasti profesního rozvoje jsou cíle zaměřeny na oblast bezpečnosti na praxi, kdy si student osvojuje dovednost tvorby bezpečnostního plánu a jeho následného uplatnění v cílové destinaci, dále pracuje na rozvoji komunikačních dovedností při práci v odlišném kulturním prostředí a také pracuje s předsudky a stereotypy, které mohou být s odlišnou kulturou a hodnotami hostitelské země spojeny. Je mu také ponechán prostor pro realizaci vlastního projektu, který bude mít pozitivní dopad pro přijímající organizaci.

Student si vybírá pracoviště z nabídky školy, při splnění stanovených podmínek si student může praxi vybrat sám.

Financování praxí probíhá podle pokynu ředitele školy anebo vyplývá z podmínek programu Erasmus+.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe, včetně adekvátního jazykového překladu dle cílové destinace, a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

 

SoHuP - 1. ročník

Cílem praxí v 1. ročníku studia Sociální a humanitární práce je seznámit se s různými zařízeními, která poskytují sociální služby, a získat zkušenost práce s rozmanitými cílovými skupinami. Praxe probíhá v letním semestru ve dvou týdenních blocích, které umožňují bližší seznámení se se dvěma cílovými skupinami.

Studenti si vybírají z nabídky asi 25 pracovišť, s nimiž má škola pro daný školní rok sjednánu spolupráci při zajištění těchto praxí.

Při volbě pracovišť studenti zohledňují také potřebnou návaznost domácích a zahraničních praxí vykonávaných povinně během letního semestru 2. ročníku. Znamená to, že pokud bude student svou praxi vykonávat v zařízení sociálních služeb v zahraničí, musí se seznámit s těmito službami nejprve v ČR. Návaznost těchto praxí musí být zřejmá z portfolia, které si student vede od 1. ročníku.

Cílem praxí je získání praktických kompetencí sociálního pracovníka – v prvním ročníku studenti pracují se základními hodnotami sociální práce jako je lidská důstojnost a individuální přístup a učí se tyto hodnoty rozeznávat v praxi sociální práce. Osvojují si také dovednost formulovat individuální profesní cíl, ve kterém se mohou zaměřit na témata probíraná v rámci teoretické výuky. Studenti pracují také na svém osobním rozvoji, a to zejména v oblasti motivace, reflexe silných a slabých stránek či reflexe obav, nejistot a zátěžových situací. V organizaci by studenti měli dodržovat základní pravidla společenského styku, projevovat se zodpovědně a aktivně přistupovat k plnění úkolů.

Praxe probíhá v letním výukovém období v rozsahu 2x 1 týden.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

SoHuP - 2. ročník

Cílem praxí v zimním výukovém období 2. ročníku studia Sociální a humanitární práce je seznámit se s různými zařízeními, která se orientují na sociální práci s migranty, uprchlíky a národnostními menšinami, a s organizacemi zabývajícími se krizovou a humanitární pomocí.

Student se mj. naučí chápat a respektovat odlišnosti menšin a umět identifikovat u sebe i u druhých předsudky a stereotypy. I nadále pracují na svém osobním rozvoji a rozvíjí své kompetence při přenosu teorie do praxe. Studenti se učí identifikovat v praxi různá paradigmata a přístupy při práci s klientem či v oblasti humanitární práce, reflektovat etické aspekty praxe a pracovat s projektovou agendou.

Vymezujícím prvkem pro volbu praxí je nutná návaznost domácích a zahraničních praxí vykonávaných povinně během letního výukového období. Znamená to, že pokud bude student svou praxi vykonávat v zařízení sociálních služeb v zahraničí, musí se seznámit s těmito službami nejprve v ČR. Návaznost těchto praxí musí být zřejmá z portfolia, které si student vede od 1. ročníku.

Praxe v zimním výukovém období je v rozsahu 14 dní a studenti si vybírají z nabídky cca 35 pracovišť, s nimiž má škola pro daný školní rok sjednánu spolupráci při zajištění těchto praxí.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

Praxe v letním semestru 2. ročníku studia Sociální a humanitární práce probíhá v zahraničí, její standardní délka jsou 3 měsíce. Ideální praxe pro studenta sociální a humanitární práce by byla praxe v krizových oblastech při likvidaci humanitárních katastrof nebo ve fázích následné rehabilitace. Protože vzhledem k věku studentů a jejich zkušenostem je možnost získat umístění v takovýchto projektech celkem malá, soustřeďuje se praxe zejména na seznámení se se sociální a kulturní realitou zemí a komunit, kde se zpravidla humanitární pomoc poskytuje a kde by studenti mohli v budoucnu pracovat.

Cílem praxí je rozšířit a prohloubit kompetence, které student získal během svých tuzemských praxí, a upevnit svoje kompetence sociálního pracovníka při práci v jiném sociálním a kulturním kontextu. Student na zahraniční praxi i nadále pracuje v oblasti osobního i profesního rozvoje. V oblasti profesního rozvoje jsou cíle zaměřeny na oblast bezpečnosti na praxi, kdy si student osvojuje dovednost tvorby bezpečnostního plánu a jeho následného uplatnění v cílové destinaci, dále pracuje na rozvoji komunikačních dovedností při práci v odlišném kulturním prostředí a také pracuje s předsudky a stereotypy, které mohou být s odlišnou kulturou a hodnotami hostitelské země spojeny. Je mu také ponechán prostor pro realizaci vlastního projektu, který bude mít pozitivní dopad pro přijímající organizaci.

Student si vybírá pracoviště z nabídky školy, při splnění stanovených podmínek si student může praxi vybrat sám.

Financování praxí probíhá podle pokynu ředitele školy anebo vyplývá z podmínek programu Erasmus+.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe, včetně adekvátního jazykového překladu dle cílové destinace, a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

 

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena