Praxe Charitativní a sociální práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

O násStudiumVzdělávací programyKatalog předmětůPro absolventyKe staženíFotogalerieZapojte se jako dobrovolníci

Kalendář akcí

<<    Červenec - 2020    >>
PoÚtStČtSoNe
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Praxe Charitativní a sociální práce

ChaSoP – 1. ročník

Cílem odborné praxe v 1. ročníku je seznámit studenty s vybranými typy pracovišť, která poskytují rozdílné typy služeb: Dům Sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách (Charita Opava), Domov pro seniory Tovačov, Domov sv. Josefa v Žirči (Oblastní charita Červený Kostelec), Domov sv. Alžběty v Jablunkově, Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, NADĚJE, pobočka Zlín, Dům pokojného stáří a Benediktus z. s., Chotěboř. V letním výukovém období je nabídka praxí rozšířena i o pracoviště v Olomouci a okolí: Oddělení Geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Vincentinum Šternberk a Centrum sociálních služeb Klíč. Studenti se dozvídají o problematice daných cílových skupin a mají příležitost se postupně identifikovat se sociální činností jako profesí.

Studenti v rámci praxí pracují na svém osobním rozvoji, a to zejména v oblasti motivace, reflexe silných a slabých stránek či reflexe obav, nejistot a zátěžových situací. Studenti se také seznámí se strukturou a cíli organizace a učí se respektovat její hodnoty a pravidla. Dalším cílem, který v rámci profesního rozvoje naplňují, je rozvoj účinné komunikace a spolupráce. Učí se rozeznávat hodnoty sociální práce se zaměřením na lidskou důstojnost a individuální přístup ke klientovi a také si osvojují dovednost formulovat svůj individuální cíl, který jim pomáhá posilovat další kompetence nezbytné pro výkon profese sociálního pracovníka.

Praxe je v rozsahu 1 týden v zimním výukovém období a 1 týden v letním výukovém období.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

 

ChaSoP – 2. ročník

Cílem odborné praxe ve 2. ročníku je seznámit studenty s různými typy pracovišť a tematikou různých cílových skupin – studenti absolvují čtyři čtrnáctitýdenní praxe ve čtyřech zařízeních, přičemž v zimním výukovém období si vybírají z nabídky pracovišť předkládaných školou a v letním výukovém období si mohou pracoviště volit sami.

Studenti dále pokračují ve svém osobním rozvoji a za pomoci individuálně volených cílů mají příležitost rozvíjet se tam, kde cítí své rezervy či limity. Na konci druhého ročníku reflektují také rozvoj svého vztahu k profesi sociální práce a posilují tak svou identitu s profesí. Studenti se učí poskytovat emoční podporu, rozumět struktuře a cílům organizace a respektovat její hodnoty a pravidla. Navíc se učí také účinně komunikovat a reflektovat za pomoci mentorů na pracovištích problematiku etických dilemat a problémů. Mají příležitost konfrontovat získané teoretické poznatky z odborných předmětů v přirozených podmínkách a práci na pracovišti kriticky reflektovat.  Mohou lépe sledovat vývoj zákonodárství v sociální oblasti a prohlubovat si tak odborné vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné pro další studium.

Rozsah praxe: 2x 14 dní v každém výukovém období.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

ChaSoP – 3. ročník

Studenti 3. ročníku jsou motivováni k tomu, aby si pro svou odbornou praxi zvolili cílovou skupinu klientů, které by se chtěli po ukončení studia věnovat. Na odborných pracovištích tráví 8 týdnů. Před nástupem na praxi si po konzultaci s vedoucím praxe a mentorem na pracovišti stanovují v kontraktu cíle učení.

Studenti již znají zásady správné komunikace, jsou si vědomi komunikačních bariér při práci s vybranou cílovou skupinou klientů a orientují se v principech rozličných metod (individuální přístup, práce se skupinou/rodinou a s komunitou). Na odborných pracovištích mají příležitost konfrontovat získané teoretické poznatky z odborných předmětů v přirozených podmínkách tím, že se podílejí na chodu organizací (účast na poradách, supervizích). Studenti se učí také stanovovat hranice profesionálního vztahu mezi pracovníkem a klientem.

Studenti mohou absolvovat praxe také v zahraničí, kde se kromě výše uvedeného zaměřují také na schopnost práce v jiném kulturním prostředí a učí se identifikovat a následně překonávat předsudky a stereotypy spjaté právě s kulturou hostitelské země. Zahraniční praxe dává také studentům možnost porovnávat odlišné způsoby práce v organizaci, které mohou být pro českou sociální práci inspirací.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

 

Kombinované studium

Odborná praxe vytváří předpoklady pro budoucí samostatnou práci těch studentů, kteří dosud nepracují v sociální sféře, a rozvíjí profesionální vlastnosti a dovednosti u studentů, kteří v současnosti již v praxi působí. Odborná praxe plní integrační funkci z hlediska mezipředmětových vztahů a v profesionální přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách.

Odborná praxe představuje interdisciplinární předmět, který zahrnuje poznatky a dovednosti ze všech předmětů, zejména z metod sociální práce, psychologie, zdravotních nauk, filozofie a etiky, teologie, sociálního učení církve, sociální politiky, sociální patologie a problémů etnických a menšinových skupin.

Cíle praxí:

  • prohloubení a upevnění odborných vědomostí, dovedností a návyků, potřebných pro další studium
  • ověření získaných znalostí a dovedností
  • rozvíjení profesionálních vlastností a schopností konfrontace získaných teoretických poznatků z odborných předmětů v přirozených podmínkách aplikace teoretických poznatků v praktické činnosti
  • nácvik a zdokonalování komunikativních dovedností
  • získání základních dovedností v organizaci práce a při realizaci procesu péče o klienta
  • vedení dlouhodobého případu s uplatňováním technik z metod sociální práce
  • umožnit identifikaci žáků s charitní a sociální činností jako profesí
  • získání podkladů pro absolventskou práci

Délka praxe:

1. ročník: 80 hodin, 2. ročník: 80 hodin, 3. ročník: 80 hodin

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena