Praxe Charitativní a sociální práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Praxe Charitativní a sociální práce

ChaSoP – 1. ročník

Cílem odborné praxe v 1. ročníku je seznámit studenty s vybranými typy pracovišť, která poskytují rozdílné typy služeb: Dům Sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách (Charita Opava), Domov pro seniory Tovačov, Domov sv. Josefa v Žirči (Oblastní charita Červený Kostelec), Domov sv. Alžběty v Jablunkově, Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice, NADĚJE, pobočka Zlín, Dům pokojného stáří a Benediktus z. s., Chotěboř. V letním výukovém období je nabídka praxí rozšířena i o pracoviště v Olomouci a okolí: Oddělení Geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc, Vincentinum Šternberk a Centrum sociálních služeb Klíč. Studenti se dozvídají o problematice daných cílových skupin a mají příležitost se postupně identifikovat se sociální činností jako profesí.

Studenti v rámci praxí pracují na svém osobním rozvoji, a to zejména v oblasti motivace, reflexe silných a slabých stránek či reflexe obav, nejistot a zátěžových situací. Studenti se také seznámí se strukturou a cíli organizace a učí se respektovat její hodnoty a pravidla. Dalším cílem, který v rámci profesního rozvoje naplňují, je rozvoj účinné komunikace a spolupráce. Učí se rozeznávat hodnoty sociální práce se zaměřením na lidskou důstojnost a individuální přístup ke klientovi a také si osvojují dovednost formulovat svůj individuální cíl, který jim pomáhá posilovat další kompetence nezbytné pro výkon profese sociálního pracovníka.

Praxe je v rozsahu 1 týden v zimním výukovém období a 1 týden v letním výukovém období.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

 

ChaSoP – 2. ročník

Cílem odborné praxe ve 2. ročníku je seznámit studenty s různými typy pracovišť a tematikou různých cílových skupin – studenti absolvují čtyři čtrnáctitýdenní praxe ve čtyřech zařízeních, přičemž v zimním výukovém období si vybírají z nabídky pracovišť předkládaných školou a v letním výukovém období si mohou pracoviště volit sami.

Studenti dále pokračují ve svém osobním rozvoji a za pomoci individuálně volených cílů mají příležitost rozvíjet se tam, kde cítí své rezervy či limity. Na konci druhého ročníku reflektují také rozvoj svého vztahu k profesi sociální práce a posilují tak svou identitu s profesí. Studenti se učí poskytovat emoční podporu, rozumět struktuře a cílům organizace a respektovat její hodnoty a pravidla. Navíc se učí také účinně komunikovat a reflektovat za pomoci mentorů na pracovištích problematiku etických dilemat a problémů. Mají příležitost konfrontovat získané teoretické poznatky z odborných předmětů v přirozených podmínkách a práci na pracovišti kriticky reflektovat.  Mohou lépe sledovat vývoj zákonodárství v sociální oblasti a prohlubovat si tak odborné vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné pro další studium.

Rozsah praxe: 2x 14 dní v každém výukovém období.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

ChaSoP – 3. ročník

Studenti 3. ročníku jsou motivováni k tomu, aby si pro svou odbornou praxi zvolili cílovou skupinu klientů, které by se chtěli po ukončení studia věnovat. Na odborných pracovištích tráví 8 týdnů. Před nástupem na praxi si po konzultaci s vedoucím praxe a mentorem na pracovišti stanovují v kontraktu cíle učení.

Studenti již znají zásady správné komunikace, jsou si vědomi komunikačních bariér při práci s vybranou cílovou skupinou klientů a orientují se v principech rozličných metod (individuální přístup, práce se skupinou/rodinou a s komunitou). Na odborných pracovištích mají příležitost konfrontovat získané teoretické poznatky z odborných předmětů v přirozených podmínkách tím, že se podílejí na chodu organizací (účast na poradách, supervizích). Studenti se učí také stanovovat hranice profesionálního vztahu mezi pracovníkem a klientem.

Studenti mohou absolvovat praxe také v zahraničí, kde se kromě výše uvedeného zaměřují také na schopnost práce v jiném kulturním prostředí a učí se identifikovat a následně překonávat předsudky a stereotypy spjaté právě s kulturou hostitelské země. Zahraniční praxe dává také studentům možnost porovnávat odlišné způsoby práce v organizaci, které mohou být pro českou sociální práci inspirací.

Z praxe student vypracovává Zprávu z praxe a přináší si Hodnocení studenta na praxi, které si zakládá do svého portfolia.

 

Kombinované studium

Odborná praxe vytváří předpoklady pro budoucí samostatnou práci těch studentů, kteří dosud nepracují v sociální sféře, a rozvíjí profesionální vlastnosti a dovednosti u studentů, kteří v současnosti již v praxi působí. Odborná praxe plní integrační funkci z hlediska mezipředmětových vztahů a v profesionální přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách.

Odborná praxe představuje interdisciplinární předmět, který zahrnuje poznatky a dovednosti ze všech předmětů, zejména z metod sociální práce, psychologie, zdravotních nauk, filozofie a etiky, teologie, sociálního učení církve, sociální politiky, sociální patologie a problémů etnických a menšinových skupin.

Cíle praxí:

  • prohloubení a upevnění odborných vědomostí, dovedností a návyků, potřebných pro další studium
  • ověření získaných znalostí a dovedností
  • rozvíjení profesionálních vlastností a schopností konfrontace získaných teoretických poznatků z odborných předmětů v přirozených podmínkách aplikace teoretických poznatků v praktické činnosti
  • nácvik a zdokonalování komunikativních dovedností
  • získání základních dovedností v organizaci práce a při realizaci procesu péče o klienta
  • vedení dlouhodobého případu s uplatňováním technik z metod sociální práce
  • umožnit identifikaci žáků s charitní a sociální činností jako profesí
  • získání podkladů pro absolventskou práci

Délka praxe:

1. ročník: 80 hodin, 2. ročník: 80 hodin, 3. ročník: 80 hodin

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

Úřední deska

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena