Často kladené dotazy - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Často kladené dotazy

Souběžné studium

 • Mohu studovat jen na CARITAS – VOŠs Olomouc (bez souběžného bakalářského programu)?

Ano, studium trvá 3 roky, absolvent získá titul DiS. Uchazeči o studium podají přihlášku pouze na vyšší odbornou školu. 

 • Mohu studovat jen bakalářský studijní program na Cyrilometodějské teologické fakultě (CMTF) bez studia na CARITAS - VOŠs Olomouc?

Ne, studenti musí po celou dobu studovat souběžně na obou školách (musí podat přihlášku na obě školy).

 • Stačí pro přihlášení k bakalářskému programu zakliknout v elektronické přihlášce na CARITAS - VOŠs Olomouc volbu "Souběžné bakalářské studium na CMTF - ANO"?

Ne, pozor - toto je jeden z nejčastějších omylů!

Uchazeči musí pro bakalářské studium založit přihlášku i na webu Univerzity Palackého https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/.

 • Mohu se k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF dohlásit i v průběhu studia na vyšší odborné škole?

Ne, souběžné studium je určeno pouze pro studenty, kteří se přihlásí k řádnému přijímacímu řízení do prvního ročníku.

 • Mohu se k souběžnému bakalářskému studiu na CMTF přihlásit, pokud jsem studentem (absolventem) jiné vyšší odborné školy se zaměřením na sociální práci?

Ne, souběžné bakalářské studium je určeno pouze pro studenty CARITAS - VOŠs Olomouc.

 • Liší se u souběžného studia názvy programů/oborů na CARITAS - VOŠs Olomouc a CMTF?

Ano, částečně se liší:

CARITAS - VOŠs Olomouc

Obor vzdělání - Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/..

Vzdělávací program - Sociální práce 75-32-N/01

Vzdělávací program - Sociální a humanitární práce 75-32-N/03

CMTF

Studijní program - Sociální politika a sociální práce B 6731

Obor Sociální práce

Obor Mezinárodní sociální a humanitární práce (na vyšší odborné škole pod názvem Sociální a humanitární práce)

Přihlášky a přijímací řízení

 • Pokud se hlásím na CARITAS – VOŠs Olomouc i na bakalářský studijní program na Cyrilometodějské teologické fakultě, musím si podat přihlášku na obě školy, nebo si tuto informaci mezi sebou školy předají?

Zájemci o bakalářské studium musí podat přihlášku na obě školy (jde o dvě různé elektronické přihlášky).

 • Pokud se hlásím i k bakalářskému studiu na Cyrilometodějskou teologickou fakultu, musím zaplatit dva poplatky za přijímací řízení?

Ne, uchazeč o bakalářské studium hradí poplatek za přijímací řízení podle pokynů z vysokoškolské elektronické přihlášky na účet Univerizity Palackého v Olomouci. Na vyšší odborné škole další poplatek neplatí.

 • Stačí podat přihlášku na vyšší odbornou školu pouze elektronicky nebo musím přihlášku vytisknout a doručit do školy?

Přihlášku je potřeba vytisknout a podepsanou doručit na adresu CARITAS – VOŠs Olomouc, nám. Republiky 3, Olomouc. Pouze elektronické přihlášky nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 • Kde najdu tiskovou verzi přihlášky ke studiu na vyšší odborné škole?

Verze pro tisk se zobrazí uchazeči v šedé liště: Stav přihlášky/Přihláška podaná/Rekapitulace přihlášky/Tisk přihlášky.

 • Stačí podepsanou přihlášku naskenovat do e-mailu?

Scan nestačí, přihlášku je potřeba zaslat poštou, přinést osobně na sekretariát nebo vhodit do schránky na vratech budovy školy na adrese nám. Republiky 3 (přístupná z ulice).

 • Hlásil/a jsem se na tuto školu již v minulosti, musím dokládat znovu povinné přílohy nebo stačí jen založit novou přihlášku pro aktuální školní rok?

I v tomto případě musí uchazeč doložit všechny přílohy znovu, není v časových možnostech studijního oddělení dohledávat a kopírovat přílohy z dřívějších let.

 • Musím doložit lékařské potvrzení?

Uchazeč musí prokázat způsobilost ke studiu stanovené nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Potvrzení je platné pouze s textem, který je součástí formulářů pro povinné přílohy. Bez této formulace nebude lékařské potvrzení uznáno a uchazeč nemůže být přijat ke studiu. Formulář najdete: Sekce Studium, zkoušky a dokumenty/TISK POVINNÝCH PŘÍLOH.

 • Kdy musím doložit maturitní vysvědčení, když maturuji v letošním školním roce?

Bezodkladně po jeho převzetí, nejpozději u prezence před přijímací zkouškou.

 • Mám již vysokoškolský titul, stačí doložit diplom z VŠ nebo musím doložit i maturitní vysvědčení?

Na základě právního předpisu pro VOŠ je uchazeč i v tomto případě povinen doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Kopii VŠ diplomu (stačí neověřená) pak může přiložit jako dodatkovou informaci.

 • Mohu si podat přihlášku na oba nabízené vzdělávací programy?

Ano, pro každý vzdělávací program je pak nutné poslat samostatnou přihlášku se všemi přílohami.

 • Jak poznám, že byla moje přihláška přijata?

Přihláška je přijata až po doručení vytištěné a podepsané verze na adresu vyšší odborné školy. Uchazeč se poté zobrazí Informace k přijímacímu řízení/Přijetí přihlášky školou je potvrzeno.

 • V případě, že se hlásím k bakalářskému studiu, budu skládat přijímací zkoušky dvakrát? Tedy na vyšší odborné škole a Cyrilometodějské teologické fakultě?

Ne, přijímací zkoušky jsou společné, v komisi jsou zástupci obou škol. Přijímací zkoušky organizačně zajišťuje a pozvánky rozesílá CARITAS – VOŠs Olomouc.

 • Dostanu poštou písemnou pozvánku k přijímací zkoušce? Kdy?

Písemné pozvánky zasílá poštou CARITAS – VOŠs Olomouc, vždy 14 dní před stanoveným prvním (červnovým) kolem přijímacích zkoušek a 5 dní před druhým (srpnovým) kolem.

Dotazy O studiu

 • Platí se školné?

Ano, na CARITAS - VOŠs Olomouc se platí školné ve výši 4.000,- Kč ročně, ve dvou splátkách (za zimní a letní studijní období). Informace k platbě naleznete zde.

Výše školného je jednotná bez ohledu na to, studuje-li student pouze na vyšší odborné škole nebo je také v bakalářském studijním programu na Cyrilometodějské teologické fakultě.

Poplatky za studium na Cyrilometodějské teologické fakultě se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). V případě nejasností sdělí více informací studijní oddělení CMTF.

 • Nejsem věřící/praktikující katolík. Mohu ve škole studovat?

Uchazeč o studium nemusí být ani katolíkem/katoličkou, ani věřícím křesťanem/křesťankou. Jsme však školou specifickou – církevní, katolickou. Od svých studentů tedy očekáváme, že specifický charakter naší školy budou podporovat nebo respektovat. Celostní vzdělávání člověka, o něž usilujeme, předpokládá alespoň otevřenost vůči tomuto zvláštnímu vzdělávacímu poslání naší školy. Z našich několikaletých zkušeností vyplývá, že apriorní nedůvěra, odmítání a apatie vůči všemu, co má něco společného s církví/církvemi (resp. s křesťanstvím), neprospívá ani atmosféře ve škole ani pohodě a studijnímu úsilí studentů.

 • Jak často probíhá výuka u kombinované (dálkové) formy studia?

Výuka kombinované (=dálkové) formy studia probíhá zpravidla jedenkrát měsíčně po dva dny (pátek cca 9:00-18:00, sobota cca 8:00-16:00). Přesné termíny lze najít v Kalendáři u každého měsíce.

 • Zajišťuje škola ubytování studentům kombinovaného studia?

Škola nezajišťuje ubytování pro studenty kombinovaného (=dálkového) studia. Kolej, která se nachází v areálu vyšší odborné školy, je určena pouze studetům denní formy.

 • Kdy a kam mám přijít po přijetí ke studiu na zápis a kdy začíná výuka?

Nově přijatí studenti, kteří se přihlásili i k bakalářskému studiu, se musí dostavit na 2 zápisy -  na CARITAS i na CMTF. Zápisy ke studiu jsou na každé škole v jiném termínu. Termín studenti najdou na webu dané školy nebo se řídí instrukcemi příslušného studijního oddělení.

Zápis a začátek výuky pro denní formu je od začátku září. Pro kombinovanou (=dálkovou) formu je zápis a začátek výuky zpravidla kolem poloviny září. Přesný termín pro daný školní rok je zveřejněn v KALENDÁŘI na školním webu.

Do 15 dní od přijetí je student povinen zaplatit školné.

 • Co mám dělat, když jsem byl přijat, ale nechci ke studiu nastoupit?

Prosím oznamte nám to na studijni@caritas-vos.cz, abychom Vás již dále neurgovali a nezasílali Vám pokyny ke studiu.

 

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena