Mgr. Martin Bednář, Ph.D. - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

funkce: ředitel školy
e-mail: martin.bednar@caritas-vos.cz
telefon: tel: 585 209 022, mob: 777 158 047

Publikační činnost
 • BEDNÁŘ, M. Návrh sylabu semestrálního kurzu (De)institucionalizace a transformace ústavní péče. In: Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 2013.
 • BEDNÁŘ, M. Analýza úrovně vzdělávání problematiky deinstitucionalizace u členů Asociace vzdělavatelů v sociální práci. In: Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 2013.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita sociální práce. In: MATOUŠEK, O. a kol. (ed.), Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita v sociálních službách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
 • KŘIŠŤAN, A., BEDNÁŘ, M. Vzdělávání sociálních pracovníků v České republice. In: Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012.
 • BEDNÁŘ, M., MATULAYOVÁ, T. Kvalita v české a slovenské legislativě, standardy kvality sociálních služeb. In: Profesionalita charity, sborník odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita nejsou jen zákonné standardy kvality sociálních služeb. In: Profesionalita charity, sborník odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Profesionalita charity, editace sborníku odborných příspěvků. Hradec Králové: DKCH Hradec Králové, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Úvod do kvality sociálních služeb, základní principy dobré praxe v sociálních službách. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Problematické oblasti standardů kvality sociálních služeb. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Zvyšování kvality sociálních služeb. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Standard č. 5 – Plánování a průběh služby. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Standard č. 1 – Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. In: S kvalitou do praxe – manuál pro zavádění kvality sociálních služeb. Ostrava: DCHOO, 2011.
 • BEDNÁŘ, M., SYNKOVÁ, J. Spravedlnost a služba V, editace sborníku odborných textů. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Manuál zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2011.
 • BEDNÁŘ, M. Úvod do kvality v sociálních službách. In: Sborník Rašínovy vysoké školy 2009/2010. Brno: Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010.
 • BEDNÁŘ, M., PALAŠČÁKOVÁ, D. Spravedlnost a služba IV, editace sborníku odborných textů. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2010.
 • BEDNÁŘ, M. Rozvoj kvality v sociálních službách je náročný a dlouhodobý proces. Sociální práce/Sociálna práca 4/2009. Brno: ASVSP, 2009.
 • BEDNÁŘ, M. Problematika etablování profese sociálních pracovníků posun vpřed nezaznamenala. Sociální práce/Sociálna práca 3/2009. Brno: ASVSP, 2009.
 • BEDNÁŘ, M. Kvalita v sociálních službách, Sociální služby – typologie. In: Baštecká, B. a kol. Psychologická encyklopedie – aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009.
 • BEDNÁŘ, M. Důvěryhodná charita se poznat dá, říká odborník on-line. Internetová on-line diskuse, zpravodajský server Hospodářských novin http://domaci.ihned.cz/ 18. 12. 2008.
 • BEDNÁŘ, M. Social Services in the Czech Republic. Observatory for the Development of Social Srervices in Europe 2/2008. Frankfurt a. M.: Institute for Social Work and Social Education, 2008.
 • BEDNÁŘ, M. Personální standardy a profesní rozvoj zaměstnanců. Sociální práce/Sociálna práca 4/2008. Brno: ASVSP, 2008.
 • BEDNÁŘ, M. Plánované změny zákona o sociálních službách a jeho výsledky. In: Spravedlnost a služba III. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2008.
 • Bednář, M. Závěrečné shrnutí – metodika inspekce. In: Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008.
 • Bednář, M. Provozní standardy. In: Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008.
 • Bednář, M. Úvod do kvality sociálních služeb. In: Poznáním ke kvalitě. Ostrava: DCHOO, 2008.
 • Bednář, M. Intuice nenahradí vzdělání a odbornost. In: Samaritán, ročník IV, číslo 1, Otrokovice: 2008.
 • Bednář, M. To by měl slyšet náš pan ředitel… In: Katolický týdeník, příloha Perspektivy, ročník XIX, číslo 11, Praha: 2008, str. IV.
 • Bednář, M. Kvalita podle zákona o sociálních službách. In: Spravedlnost a služba II. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2008.
 • BEDNÁŘ, M. Úvod do standardů kvality sociálních služeb. Sociální práce/Sociálna práca 2/2007. Brno: ASVSP, 2007.
 • BEDNÁŘ, M. Zvyšování kvality sociálních služeb. In: Spravedlnost a služba. Olomouc: CARITAS - VOŠs Olomouc, 2006.
 • BEDNÁŘ, M., HAICL, M. Analýza vzdělávacích potřeb a Návrh koncepce vzdělávání pracovníků v sociálních službách Olomouckého kraje. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2004.
 • BEDNÁŘ, M. Souhrn kritérií pro vyhodnocování vzdělávacích programů. In: Kapacita vzdělávání v sociální oblasti v ČR. Praha: NVF, 2004.
 • BEDNÁŘ, M., HAUFTOVÁ, D. Mění se úloha rodiny v péči o seniory? Ed. sborník z konference. Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2003.
 • BEDNÁŘ, M. Proměny celoroční ústavní péče určené lidem s mentálním postižením. In: Kvalita života a ľudská práva. Prešov: FF PU, 2002.
 • BEDNÁŘ, M. Transformace ústavů sociální péče pro mentálně postižené s celoročním pobytem. Olomouc: PdF UP, 2001, disertační práce.
 • BEDNÁŘ, M. Systém veřejné správy a organizace poskytování sociální péče v Dánsku. Olomouc: Nadace Fond pomoci místní správě, 1998, 27 s.
 • BEDNÁŘ, M. Transformace ÚSP pro mentálně postižené starého typu. In: Aktuální problémy socializace mentálně postižených. Střelice: ÚSP, 1998.
 • BEDNÁŘ, M., PEŠATOVÁ, A. Ústav sociální péče nového typu – koncepce a první zkušenosti. In: Transformace sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením. Olomouc: ÚSP Klíč, 1998.
Vzdělání
 • 1995-2001 PdF UP Olomouc speciální pedagogika postgraduální doktorandské studium Ph.D. disertační práce na téma Transformace )stavů sociální péče pro osoby s mentálním postižením s celoročním pobytem
 • 1987-1991 PdF UP Olomouc učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči vysokoškolské Mgr.
Zaměstnání a praxe

2007 - Krajské úřady, MPSV, specializovaný odborník, inspektor kvality sociálních služeb

 

 • 2005 - Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc, odborný asistent
 • 1997 - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, ředitel
 • 1992-2004 - Český červený kříž Olomouc, sociální pracovník
 • 1992-1997 - Okresní úřad Olomouc, sociální pracovník, metodik ústavní péče
 • 1991-1992 - Školský úřad Svitavy, speciální pedagog ve Zvláštní škole Svitavy

 

 

 

 • Člen Vědecké rady CMTF UP Olomouc
 • Člen pracovní skupiny MPSV ČR pro přípravu zákona o sociálních pracovnících
 • Lektorská a konzultační činnost v oblasti kvality sociálních služeb
 • Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca (do 4/2013)
 • Místopředseda Asociace vzdělavatelů v sociální práci (do 4/2013)
 • Člen pracovní skupiny Vzdělávání v rámci projektu Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
Vyučované předměty

Sociální politika

 
<< zpět na seznam

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena