25 osobností Caritas - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Setkání významných osobností a přátel školy

Čtvrt století školy není samo sebou, zvlášť u instituce, která vznikla takříkajíc na zelené louce. Nebo přesněji řečeno v objektu zabaveném církvi po roce 1948 a následně notně zdevastovaném. Ještě těžší, než opravit a vybavit prostory, je postavit školu po obsahové stránce. Vdechnout jí život, rozvinout aktivity, které naplní její rozměr vzdělávací i formační.

Nic z toho, co dnešní studentky a studenti, jakož i mnozí další aktéři a zejména pak klienti našich absolventů, mohou využívat, nevzniklo snadno. O vše se přičinily stovky, či důsledně vzato, tisíce lidí. Vybrat tedy 25 osobností byl úkol nelehký a objektivně vzato téměř nemožný. Přesto jsme se pokusili ocenit kolegyně a kolegy, kteří mají zásluhu na nejrůznějších oblastech budování školy – od jejího založení, tvorby studijních programů, praxí, zahraniční spolupráce, servisu a zázemí pro studující i zaměstnance, až po množství nejrůznějších aktivit, které se ve škole odehrávají.

V medailoncích, které jsou vystaveny také ve vstupní hale školy, se můžete dočíst něco málo z jejich pestrých profesních osudů a také to, za co jim škola vděčí. Nezařazovali jsme sem ale lidi, kteří jsou stále činní ve svých funkcích, vč. interních zaměstnanců školy. Věříme, že budeme mít příležitost jim poděkovat, až budou mít pocit dokončeného úkolu.

Leckoho možná překvapí trojice, kterou jste ve škole fyzicky potkat nemohli – sv. Ludmila, sv. Anežka a sv. Matka Tereza z Kalkaty. Jsou to patronky církevního školství, charity a humanitární pomoci. A jak věříme, také díky jejich přímluvám můžeme neustále zažívat Boží požehnání, bez kterého by bylo marné lidské usilování.

Deo gratias všem!

Martin Bednář

25 oceněných osobností

Pavel Ambros SJ | svatá Anežka Česká | Břetislav Baran | Ester Danihelková | Felicitas Filip | Mons. Josef Hrdlička | Oldřich Chytil | Marie Jelínková | Michal Karpíšek | Adrian Koczy | P. Gorazd Krušina, O.Praem. | Zdeňka Kumstýřová | svatá Ludmila | Tatiana Matulayová | Greta McDonough | Ivo Mludek | Dita Palaščáková | Alexandra Pešatová | Květoslava Princová | Jindřich Suchánek | Ivo Šelner | svatá Matka Tereza | Pamela Wilson | Jaroslav a Tomáš Zendulkovi

Medailonky s fotografií najdete na konci článku.

prof. PAVEL AMBROS SJ, Th.D. (*1955)

Prof. Ambros byl na počátku spolupráce Caritas VOŠ sociální a CMTF UP Olomouc. Díky němu se podařilo v roce 2000 akreditovat první společné bakalářské programy, spolupráci vždy intenzivně podporoval. Inspiroval a sdílel své zkušenosti, vč. přednášek pro studenty.

 • od roku 1976 člen Tovaryšstva Ježíšova
 • 1991–1995 studium na Papežském východním institutu v Římě
 • od roku 1996 ředitel Centra Aletti v Olomouci
 • 1997–2003 děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci
 • 2002–2019 vedoucí Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP

Jeho odborné práce v teologii se zabývají vztahem kultury a víry, význa-mem tradice, dialogu a životním stylem křesťana. Zajímá se o spiritua-litu křesťanského Východu. Těžištěm je široká oblast pastorální teologie. Dává duchovní cvičení a při duchovním vedení se věnuje péči o duši, rozlišování a zvnitřnění životních postojů. Východiskem je mu krása počátku stvoření i krása jeho dovršení. Proto vnímá dějiny jako směřování, jehož smysl je dán věrností víry, naděje a lásky.

 

svatá ANEŽKA ČESKÁ (1211–1282)

princezna žijící v chudobě, patronka charity

Jednou z velkých postav českého středověku je i dcera krále Přemysla Otakara I. Anežka Česká. Proslula nejen svou zarputilostí, kdy odmítala nabídky k sňatku (dokonce i císaře Fridricha II.), ale především hledáním vlastní životní cesty uprostřed poměrů 13. století.

Vyvrcholením těchto snah je bezesporu založení kláštera Na Františku v Praze. Přestože místo leželo na periferii Prahy (za staroměstským smetištěm), dokázala zde sv. Anežka svojí energičností a schopnostmi vybudovat centrum křesťanské sociální péče 13. století. Založen byl nejen špitál spojený s klášterem, v jehož čele Anežka stála, ale také jediné pů-vodní mužské řeholní společenství, křížovníci.

Po své legendární kanonizaci v závěru roku 1989 byla proto sv. Anežka prohlášena patronkou Charity.

BŘETISLAV BARAN (*1928)

Pan Baran se ve funkci ekonoma Metropolitní kapituly u sv. Václava zasloužil o pronájem a zejména rekonstrukci objektů školy na nám. Republiky 3: oprava koleje Caritas(1999), generální opravy hlavní budovy školy (první etapa 2001, druhá etapa 2006).

Vystudoval obchodní akademii v Olomouci. Účastnil se manifestačního pohřbu ministra zahraničí Jana Masaryka v březnu 1948. Na vojně byl zařazen mezi politicky nespolehlivé. Kolem roku 1951 ho vydírala Státní bezpečnost kvůli dopisu z roku 1948, ve kterém zpochybnil sebevraždu Jana Masaryka. Pracoval jako účetní a dělník v olomoucké Továrně obráběcích strojů. Od poloviny šedesátých let byl zaměstnaný v Sigmě Olomouc. Na jaře 1968 spoluzakládal městskou organizaci Českosloven-ské strany lidové v Olomouci. Byl jejím jednatelem, předsedou a v sedm-desátých a osmdesátých letech zástupcem v Národní frontě.

Od prosince 1989 do listopadu 1990 byl prvním porevolučním primáto-rem Olomouce.

1991–2009 ekonom Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, měl mj. na starosti generální opravu katedrály sv. Václava v Olomouci.


Ing. ESTER DANIHELKOVÁ (*1958)

Ing. Danihelková více než 20 let zajišťovala chod ekonomické a provozní agendy. Během jejího působení se rozpočet školy z původních 3,5 mil. Kč zdesetinásobil, škola se rozrostla do rozsáhlé organizace s širokým spektrem činností. Při tom všem vždy vytvářela pohodu, vstřícnost, příjemnou atmosféru, opravdové společenství.

 • od roku 1997 vyučující ekonomických předmětů na Caritas VOŠ sociální
 • 1999–2020 zástupkyně ředitele pro záležitosti ekonomické2006–2021 odborná asistentka na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UP v Olomouci
 • Stála u zrodu spolupráce mezi Caritas VOŠ sociální a CMTF UP Olomouc, podílela se na vzniku Vzdělávacího střediska Caritas.
 • Další aktivity: členka Dozorčí rady ACHO, členka Rady ŠPO Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc, podíl na založení Vzdělávacího institu-tu pro charitní praxi, o.p.s.

Ke svému působení na CARITAS napsala: „Za dlouhý čas na Caritas jsem měla možnost poznat řadu úžasných lidí, spolupracovníků, studentů i hostů, navázala jsem mnohá přátelství, absolvovala množství seminářů, pracovních cest tuzemských a zahraničních, poznala velké množství institucí, účastnila se mnoha projektů ve škole, v charitách a diakoniích. Prožila jsem úžasných 24 let ve spojení s Caritas a budu za to do konce svého života děkovat.“


FELICITAS FILIP (*1950)

Paní Felicitas Filip zapojila školu do řady velkých mezinárodních projektů, vč. vzdělávání na Ukrajině, v Srbsku a Černé Hoře. Pomáhala zařídit první zahraniční praxe, organizovala studium studentů z Ukrajiny a Čečny na Caritas VOŠ sociální a do školy přivedla mnoho renomovaných odborníků.

 • 1969 emigrace do Německa
 • 1970–1975 pečovatelka v universitní klinice Heidelberg
 • od roku 1975 ve Vídni,
 • do roku 1980 studium pedagogiky
 • 1980–1987 Charita Vídeň, referentka pro sociální problémy v 217 farnostech
 • 1987–1990 vedení Oddělení pro utečence
 • 1990–2013 Caritas Austria, projektová manažerka v zemích bývalého východního bloku

Pomáhala založit charity, vzdělávat zaměstnance, zřídit dlouhodobé so-ciální projekty – domácí péči, centra pro děti ulice, zařízení pro různé skupiny sociálně slabých. Organizovala pomoc v době katastrof (povodně) a válek (Jugoslávie a Čečna) a zejména na všechny tyto aktivity dokázala najít finanční prostředky (Evropská unie, rakouský stát, dárci a jiné evrop-ské charity). Celkem uspěla s cca 450 projekty.


Mons. JOSEF HRDLIČKA (*1942)

Biskup Josef Hrdlička od samého počátku doprovázel a podporoval školu. Do roku 2020 byl předsedou rady školské právnické osoby. Prakticky se podílel na jejím chodu, sloužil nesčetné množství mší svatých, uděloval svátosti, byl v pravdě jejím duchovním pastýřem.

 • 1959 maturita, následně pomocný dělník Adamovských strojíren v Jevíčku
 • od roku 1967 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a Olomouci
 • 1972 vysvěcen na kněze, během následujících let působil v duchovní správě farností Moravská Ostrava, Hoštejn, Hynčice, Maletín a Mírov, byl správcem farností Liptaň, Pitárné, Třemešná a Vysoká
 • 1990 přijal biskupské svěcení a byl jmenován titulárním biskupem thunudrumským a pomocným biskupem olomouckým

Jeho rezignaci na úřad pomocného biskupa, podanou z důvodu dosažení věku 75 let, přijal papež František 1. února 2017.V letech 1990–2017 byl biskupským delegátem pro církevní školy a v le-tech 2005–2020 předsedou rady školské právnické osoby Caritas VOŠ sociální.


prof. PaedDr. OLDŘICH CHYTIL, Ph.D., Dr.h.c. (*1945)

Prof. Chytil má významný podíl na odborném etablování CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. Nezištně konzultoval učební plány, v roli předsedy výkonné rady ASVSP poskytoval mnoho inspirace, vytvářel podmínky pro akademické i profesní vzdělávání, pomáhal personálně.

 • od roku 1973 sociální kurátor na Národním výboru města Ostravy
 • 1974 zakladatel a vedoucí Střediska postpenitenciární péče
 • 1990–1996 katedra Sociologie a andragogiky na FF UP Olomoucod
 • roku 1993 začal učit na nově založené Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, kde spoluzaložil katedru sociální práce
 • 2007 pověřen rektorem Ostravské univerzity k založení Fakulty sociál-ních studií Ostravské univerzity, jejím děkanem byl v letech 2009–2017
 • 1993–2008 předsedou výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální práci
 • 2005–2016 prezidentem European Centre for Community Education
 • od roku 2008 ředitelem Evropského výzkumného institutu sociální práce

Stál v čele zrodu a rozvoje sociální práce jakožto akademického oboru, a to jak z hlediska pedagogické, tak i vědecké dimenze. Zásadně se po-dílel na vzniku a inovacích Minimálního standardu ve vzdělávání v sociální práci.


PhDr. MARIE JELÍNKOVÁ (*1937)

Dr. Jelínková je spolu s p. Suchánkem a Mgr. Vyvozilovou faktickou zakladatelkou školy, přičemž její podíl na vzniku a prvních letech existence školy byl zcela zásadní. Nastavila zásadní mechanismy a školu provedla jejím nejnáročnějším obdobím.

 • 1955–1957 sestra na dětském oddělení nemocnice v Přerově
 • 1957–1969 Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouci
 • 1969–1981 dětská sestra na jednotce intenzivní péče Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci,
 • od roku 1976 staniční sestra
 • 1981–1983 učitelka na SZŠ v Prostějově
 • 1983 učitelka na SZŠ v Olomouci
 • 1981–1987 vysokoškolské studium na Filozofické fakultě UK v Praze, obor Učitelství odborných předmětů na SZŠ
 • 1989 absolvování rigorózní zkoušky, titul PhDr.

Od roku 1994 připravovala projekt CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, která byla formálně zřízena v roce 1995 a výuku zahájila v září 1996. V letech 1996–1999 vykonávala funkci zástupkyně ředitele školy. Své působení zde ukončila v den, kdy první absolventi získali diplom specialistů v oboru sociální činnost. I poté zůstala aktivní v ošetřovatelských a sanitářských kurzech.


Ing. MICHAL KARPÍŠEK, MSc. (*1964)

Ing. Karpíšek se nebývalou měrou zasloužil o rozvoj vyššího odborného školství. Caritas VOŠ sociální zprostředkoval účast na mnohých projektech, vč. mezinárodních (m. j. Q-RAM, EFFIN), byl iniciátorem systematické evaluace, analýz a kvalitativních změn, zasloužil se o prestiž školy.

 • absolvent Fakulty stavební ČVUT (1989) a oboru Management kvality na britské Cranfield university (2004)
 • 1991–1992 Centrum pro studium vysokého školství
 • od roku 1993 Sdružení škol vyššího studia / Sdružení profesního terciárního vzdělávání,
 • od roku 1994 jako jeho vedoucí 2001–2003,
 • 2010–2011 působil jako poradce ministrů školství či náměstků pro vysoké školství
 • 2002–2007 expert pro strategický rozvoj kvality služeb a kapacit národních organizací Caritas Europa
 • 2007–2016 vice-president EURASHE, evropské reprezentace profesně za-měřeného vysokoškolského vzdělávání; jako expert se zapojil do reforem odborného a vysokoškolského vzdělávání ve Střední Asii
 • od roku 2016 působí na evropské úrovni jako Generální tajemník EU-RASHE.

Byl iniciátorem a hybnou silou reformních pokusů profesního vzdělávání.


ADRIAN KOCZY (*1961)

Pan Adrian Koczy spolupracuje s Caritas VOŠ sociální téměř 20 let. Cca 30 studentů provedl dlouhodobou praxí, zprostředkoval mnoho odborných kontaktů, poskytl inspiraci, zkušenosti i praktické materiály zejména pro práci se seniory, lektoroval semináře ve vzdělávacím středisku.

 • v roce 1990 vycestoval s rodinou do Německa, Vestfálska, kde udělal „Ausbildung als Altenpfleger“ a vystudoval teologii
 • 1998 v Paderbornu vysvěcen na jáhna
 • od roku 1995 pracuje v domově seniorů se 102 klienty v Herfordu
 • od roku 1999 je vedoucí pečovatelské služby v tomto domově, kde se také podílí na pastoraci mezi klienty, rodinnými příslušníky a zaměst-nanci

Vyučuje etiku ve zdravotní škole Altenpflegeschule in Herford a jako jáhen se podílí na pastoraci ve farnostech v Bad Salzuflen. Je autorem řady projektů, mezi jinými v oblasti intenzivní spolupráce s řeholními sestrami v Africe – severním Kamerunu, kde s podporou jeho farníků vznikly školky, škola a zdravotní střediska. Spolupracuje s „Katholische Bibelwerk“ a jeho křesťanskou cestovní agenturou Biblische Reisen, doprovází skupiny do Svaté Země a také do zemí bývalé východní Evropy. V roce 2021 byl vyznamenán německou Charitou nejvyšším vyznamenáním „Ehrenzeichen Gold“, které je udělováno za zvláštní zásluhy.


P. Mgr. GORAZD FRANTIŠEK KRUŠINA, O.Praem. (*1971)

Otec Gorazd působil s několikaletou přestávkou jako spirituál Caritas VOŠ sociální od roku 2009 do roku 2019. Nespočet lidí mu vděčí za duchovní i osobnostní formaci, svátosti, doprovázení v nejrůznějších životních situacích a obdobích. Zaměstnanci školy pak také za každoroční duchovní cvičení.

 • 1991 absolvování konzervatoře v Brně
 • 1992 zahájení teologických studií
 • 1993 vstup do řádu premonstrátů s mateřským klášterem na Strahově
 • 1999 vysvěcení na kněze
 • 1999–2003 působení v Jihlavě
 • 2003–2006 klášter na Strahově, novicmistr
 • 2006–2019 Svatý Kopeček u Olomouce
 • od roku 2019 klášter na Strahově

Ke svému působení v Olomouci napsal: „Tady se mi otevřela cesta do církevních škol, a tak jsem vedle kaplanské služby na Svatém Kopečku po-stupně pronikal do voršilské základní církevní školy, evangelické konzervatoře a nakonec i do školy Caritas. Léta prožitá v Olomouci a na Svatém Kopečku pro mě znamenala nesmírně krásnou a cennou etapu života – na Hané jsem prožil třináct let života a díky vynikajícím bratřím v komunitě jsem mohl hodně času trávit právě ve školách. Nyní jsem opět v klášteře na Strahově, a to v roli kaplana a klášterního kantora. Co bude dál – Bůh ví.“


Ing. Mgr. ZDEŇKA KUMSTÝŘOVÁ, DiS. (*1969)

Ing. Kumstýřová záhy po studiu na Caritas VOŠ sociální rozvinula nebývalou měrou základy, které zde získala. Zejména z německého prostředí přinesla mnoho inspirace, organizovala odborné semináře, konference a stáže, na kterých škola participovala. Je doslova neúnavnou hybatelkou rozvoje křesťanských sociálních služeb.

 • 1987–1992 studium Technické univerzity Bratislava
 • od roku 2000 Charita Přelouč – ředitelka, sociální pracovnice, manažer-ka kvality
 • od roku 2013 Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s. Hradec Králové, ředitelka a lektorka

Ing. Kumstýřová, původně stavební inženýrka, působí 20 let ve vedení malé Charity, s pracovními zkušenostmi na pozici ředitelky i dobrovolni-ce, sociální pracovnice i pečovatelky, manažerky kvality i ekonomky.

Absolventka Caritas VOŠ sociální (2002-2006), CMTF UPOL obor křesťan-ská sociální práce.

Absolvovala několik odborných stáží v německých charitních zařízeních. Iniciovala a koordinovala řadu mezinárodních projektů, např. Profesio-nální pečovatelé (2009–2011) a projekt DEKACERT CZ – Křesťanské hodnoty v charitní práci (2019–2021).


svatá LUDMILA (cca 860 – 16. 9. 921)

ochránkyně české země, patronka církevních škol

Mezi českými zemskými patrony se u položení základů křesťanských hodnot v naší kultuře vyjímá žena, sv. Ludmila.

Je považována za první historicky doloženou pokřtěnou ženu českých dějin (společně se svým mužem Bořivojem). Byla také první ženou, která cíleně tuto víru předávala dál s cílem proměnit doposud pohanskou podstatu obyvatel Čech.

Ačkoliv jsme pro časovou vzdálenost Ludmilina života od nás odkázáni při sledování jejích životních osudů výhradně na podání pozdějších legend, přesto je osoba kněžny Ludmily, zejména pro výrazné spojení s vnukem, sv. Václavem, jedním z pilířů křesťanské kultury v našich ze-mích.

V letošním roce si navíc připomínáme 1100 let od její mučednické smrti na Tetíně (16. 9. 921).


doc. PaedDr. TATIANA MATULAYOVÁ, Ph.D. (*1972)

Od inspirace při zavádění moderních výukových metod v době působení doc. Matulayové na Prešovské univerzitě, se spolupráce s Caritas VOŠ sociální rozvinula až do vedení Katedry křesťanské soc. práce na CMTF UP, rozvoj a garantství společně realizovaných studijních programů, výuku a participaci na dlouhé řadě aktivit v nejrůznějších oblastech života školy.

 • 1997–2002 Pedagogická fakulta UMB v Banské Bystrici, SR
 • 2003–2011 Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove, SR
 • 2010–2014 Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci, ČR
 • 2010–2015 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszow, Polsko
 • 2015–2021 CMTF Univerzity Palackého v Olomouci: 2016–2020 vedou-cí Katedry křesťanské sociální práce, 2015–2021 garantka bakalářského a magisterského programu Sociální práce
 • od roku 2016 předsedkyní Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR

Ve své odborné činnosti se věnuje participativní sociální práci – zejmé-na dobrovolnictví, profesionalizaci sociální práce a vzdělávání sociálních pracovníků. Iniciovala vznik několika komunitních dobrovolnických center na Slovensku a Dobrovolnického centra Univerzity Palackého. Více než 10 let usiluje o rozvoj sociální práce ve školství a zapojila se do projektů zaměřených na inovace služeb pro rodinu.


GRETA McDONOUGH (*1955)

Paní Greta McDonough je od roku 2008 hybnou silou spolupráce Caritas VOŠ sociální a Owensboro Community and Technical College, jakož i Brescia University Owensboro. Organizačně a obsahově zajišťovala praxe, výměnné stáže studentů a pedagogů. Na Caritas VOŠ sociální byla v letním semestru 2015 hostující profesorkou.

 • profesorka na Owensboro Community and Technical College, Owensboro, KY, USA v oboru sociální služby a sociální práce
 • je licencovaným sociálním pracovníkem pro oblasti: rodina a děti, poru-chy příjmu potravy, deprese, duševní nemoci, řešení konfliktů, pracovní a kariérní problémy, osobní růst a rozvoj.

Na Owensboro Community and Technical College (1986–1994) měla na starosti administraci přijímacích řízení včetně náboru studentů, koordinaci místních, státních a federálních rekvalifikačních programů. Od roku 1994 zastává pozici profesorky se zodpovědností za koordinace vzdělávacích programů, tvorbu učebních osnov, výuku kurzů v oblas-ti sociálních služeb a sociální práce, kariérní a studijní poradenství pro studenty, práci s komunitou a služby pro komunitu. Vyučuje např. skupinovou dynamiku, teorie a techniky pomáhajících vztahů, sociální prá-ce s rodinou, etika a hodnoty sociální práce. Publikuje v USA a Velké Británii, je spisovatelkou a uměleckou fotografkou.


Mgr. IVO MLUDEK (*1964)

Mgr. Mludek na Caritas VOŠ sociální externě vyučuje, je autorem projektu Socha příběhů, editorem publikací Socha příběhů a její kameny (2008), Osudy těžké jako kameny (2012) a almanachů k 10. a 20. výročí školy, konceptů práce s veřejností a PR materiálů. Velmi aktivně se angažuje v oblasti společenské odpovědnosti školy.

Po maturitě až do listopadu 1989 pracoval v dělnických povoláních jako skladník a kulisák. V 80. letech spoluzaložil několik samizdatových periodik, signatář Charty 77. V roce 1990 stál u vzniku vydavatelství Region, vydávajícího deset regionálních týdeníků na území tří krajů. Zde byl šéf-redaktorem týdeníku Opavský Region a editorem celého projektu.

Od roku 2001 působí jako nezávislý publicista a především se věnuje me-diálnímu poradenství pro charitativní organizace. Od roku 2012 je před-sedou Rady Charity Opava. Externě přednáší na několika školách, od roku 2004 vyučuje na CARITAS - Vyšší odborné škole sociální v Olomouci.

Po listopadu 1989 vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve volném čase se například baví jako dramaturg debatní scény festi-valu Hradecký slunovrat.


Mgr. DITA PALAŠČÁKOVÁ (*1980)

Mgr. Dita Palaščáková se zásadní měrou podílela na vybudování střediska praktického vzdělávání, založila oddělení komunikace, iniciovala kariérové poradenství, na kterém se aktivně podílí. Dále mj. spolupracovala na projektu Inovace vyššího odborného vzdělávání jako autorka MOOC kurzů a na Strategii dalšího vzdělávání pedagogů.

 • 2003–2004 P-centrum, o.s, Fundraiser a PR manažer
 • 2006–2009 Caritas VOŠ sociální, koordinátorka projektu OPRLZ MŠMT „Partnerstvím k profesionalizaci“, interní vyučující, vedoucí Střediska praktického vzdělávání, vedoucí Oddělení komunikace
 • od roku 2010 působí v řadě neziskových organizací na pozici sociální pracovnice, koordinátorky tvorby vzdělávacích programů, lokální síťařky, lektorky, facilitátorky, koučky a konzultantky v oblasti HR, strategic-kého řízení a a komunikace
 • od roku 2015 je koordinátorkou Nadačního fondu Univerzity Palackého a fundraiserkou

Ve své práci se více než na analýzu problémů zaměřuje na hledání řešení, pracuje s hodnotami a klade důraz na odvahu ke konzistenci a au-tentičnosti – tedy na pilíře osobního i organizačního úspěchu. Na UP Olo-mouc má na starosti oblast práce s potenciálem studentů „Talentovaný Palacký“ a řídí chod Nadačního fondu na podporu excelentní juniorské vědy a umění s mezinárodním přesahem.


PhDr. ALEXANDRA PEŠATOVÁ (*1956)

Dr. Pešatová na Caritas VOŠ sociální zaváděla systém praktického vzdělávání, kromě výuky psychologie studenty vzdělávala zejména v oblasti práce s lidmi s handicapem. Na škole zavedla psychologické poradenství, na kterém po ukončení interního působení participovala v roli odborného poradenství a terapeutického působení.

 • 1980 ukončila studium Filozofické fakulty UP Olomouc, obor psychologie
 • 1990 absolvovala Speciální průpravu na úseku činnosti klinická psychologie
 • 1980–1992 Okresní ústav národního zdraví Olomouc – klinický psycholog
 • 1992–1998 Ústav sociální péče Nové Zámky u Litovle – zástupce ředitele, psycholog
 • 1998–2008 Caritas VOŠ sociální, vyučující odborných předmětů
 • 1998 provozovatelka nestátního zdravotnického zařízení, klinický psycholog

Dr. Pešatová se ve své praxi zaměřuje na systematickou psychoterapii, systemickou rodinnou terapii, dynamicky orientovanou skupinovou terapii. Ve vztahu ke studentům kromě individuálního doprovázení a psychologického poradenství též na supervizi a specifické techniky sociální práce jako je např. telefonická krizová intervence.


Mgr. Ing. KVĚTOSLAVA PRINCOVÁ, Ph.D. (*1950)

Dr. Květoslava Princová na Caritas VOŠ sociální spoluzakládala obor Sociální a humanitární práce, v letech 2003–2012 jej vedla a garantovala. Nadále pak se školou spolupracovala jak v rámci výuky, tak v oblasti odborného poradenství i participace na mezinárodních projektech.

 • 1973 absolutorium VŠCHT v Praze v oboru makromolekulární chemie
 • od 2003 CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 • od 2006 CMTF UP Olomouc, Katedra křesťanské sociální práce

Před pádem komunismu se věnovala obraně lidských práv a svobod, byla součástí společenství Charty 77. Odborné působení jí bylo znemož-něno. Po pádu komunistického režimu pracovala na Úřadu města Olo-mouce jako vedoucí oddělení zahraničních vztahů (1991–1993), vedoucí kanceláře primátora (1993–1995), odboru vnějších vztahů (1995–1997). Poté jako vedoucí pracovnice organizovala humanitární pomoc v Arcidiecézní Charitě Olomouc (1997–2000) a v Charitě Česká republika (2000–2004).

Působila v řadě mezinárodních organizací a projektů. Věnuje se etice humanitární práce a v tomto oboru získala na Karlově univerzitě doktorát. Ochranu lidské důstojnosti a svobodu myšlení spojenou s odpovědností považuje za základní životní hodnoty.


JINDŘICH SUCHÁNEK (*1954)

Pan Suchánek inicioval vznik Caritas – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. Aktivně se podílel na jejím založení, formování a budování materiálního zázemí. Škole pronajal a opravil prostory na Křížkovského ulici. Na mnoha úrovních podporoval koncept profesní školy, vč. oblasti dalšího vzdělávání.

 • 1973 absolvování gymnázia a následně pomaturitního studia astronomie, vysokoškolské vzdělání mu z politických důvodů nebylo neumožněno
 • 1973–1989 mnoho zaměstnání (závozník, ošetřovatel v ZOO, účetní, montér antén, restaurátor knih aj.)
 • 1982–1989 výroba a distribuce samizdatu
 • 1985 založení křesťanského samizdatového videostudia Velehrad
 • 1989 manažer OF v Olomouci
 • 1990–2005 ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, aktivně se podílel na činnosti České katolické charity

Pan Suchánek je obnovitelem charitního díla na Moravě, za jeho působe-ní tato organizace tak říkajíc „povstala z popela“ a stala se největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb. Od roku 2006 působí v TV Noe.


Dr. IVO ŠELNER, MAS. (*1952)

Dr. Šelner s Caritas VOŠ sociální spolupracuje od roku 1997. V rámci lektorské činnosti vždy přinášel nová témata, nejmodernější poznatky z mnohých oblastí sociální práce. Zásadním tématem byl sociální management. Participoval na mnohých vzdělávacích projektech, napsal řadu studijních opor a publikací a podílel se na organizaci mezinárodních konferencí.

 • 1985 emigrace do Rakouska
 • 1990–1997 Lebenshilfe Vorarlberg – člen vedení, odpovědnost za domovy, vedení Akademie
 • 1998–2002 Caritas Linz – pedagogický vedoucí zařízení v St. Pius pro lidi s postižením
 • 2002–2018 Caritas Vorarlberg – vedoucí oddělení sociální medicíny pro lidí se závislostmi na alkoholu, medikamentech a poruchy příjmu potravy

Vystudoval anglistiku, bohemistiku a pedagogiku na Pedagogické fakul-tě Ostravské univerzity (1971–1975). Další vzdělání absolvoval v zahraničí: Tanec a pohyb. aktivity pro vozíčkáře (Stichting Rolstoeldansen Neder-land), Spec. pedagogika – diagnost. metody, poradenství a terapie lidí s postižením (Heilpädagogisches Seminar Zürich), Sociální management a vedení soc. organizací (Wirtschaftsuniversität Wien), Poradenství a terapie lidí se závislostmi na alkoholu (Anton Proksch Institut Wien). Je spolupracovníkem Volksanwaltschaft Österreich, člen komise OPCAT pro kontrolu práv a životních podmínek klientů v zařízeních.


svatá MATKA TEREZA (26. 8. 1910 – 5. 9. 1997)

svatá, která se nebála změnit směr života, patronka humanitární pomoci

Ústředním bodem života sv. Matky Terezy, vlastním jménem Agnesë Gonxhe Bojaxhiu, byla neutuchající touha pečovat o nejchudší z nejchudších. Za svůj život dokázala několikrát razantně změnit jeho směřování. Poprvé, když v 18 letech vstoupila do kláštera, aby byla záhy nečekaně odeslána z Evropy přímo do Indie. Druhým (a klíčovým zvratem) je nalezení jejího „povolání v povolání“, kdy ve zralém věku 38 let opustila zázemí dosavadní kongregace Loretánských sester a vydala se beze vší podpory mezi nejchudší bezdomovce v Kalkatě.

Zásadním životním zvratem bylo i období od poloviny 60. let do její smrti, kdy cestovala po světě a zakládala jeden dům Misionářek lásky za druhým. Ačkoliv se mohlo zdát, že je na vrcholu popularity (o setkání s ní stála řada světových leaderů), zůstala si vědoma důležitosti osobní a jednoduché pomoci druhým.

„V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Dělejme malé věci, ale s velkou láskou“.


PAMELA WILSON (*1958)

Pamela Wilson neúnavně organizovala výměnné pobyty a spolupráci mezi Caritas VOŠ sociální a partnery v Owensboro, KY, USA, což zahrnovalo spolupráci s partnerskými vysokými školami, institucemi poskytujícími sociální služby a sociální práci.

 • v letech 1992–1996 odborná asistentka na University of Southern Illinois, Edwardsville; před tím klinický psycholog a výzkumník
 • 1996–2021 profesorka psychologie na Owensboro Community and Technical College
 • 2010–2015 výkonná a poté emeritní ředitelka Owensboro Sister Cities

Vystudovala Associate of Arts v oboru psychologie Belleville Area College, sociologii a psychologii na Southern Illinois University, Edwardsville, získala certifikaci specialisty v oblasti gerontologie. Podílela se na řadě vý-zkumů týkajících se znevýhodněných osob, seniorů, lidí bez domova. Or-ganizovala výměnné pobyty řady odborníků a pedagogů.Pamela Wilson neúnavně organizovala výměnné pobyty a spolupráci mezi Caritas VOŠ sociální a partnery v Owensboro, KY, USA, což zahrnovalo spolupráci s partnerskými vysokými školami, institucemi poskytujícími sociální služby a sociální práci.

Když byla oslovena se žádostí o údaje o její kariéře, uvedla, že většinu dospě-lého života se řídí Krédem optimisty od Christiana D. Larsona (Your Forces and How to Use Them: The Optimist Creed).


JAROSLAV A TOMÁŠ ZENDULKOVI

Stavební firma Zendulka s.r.o. od roku 2001 realizovala všechny zásadní stavební a rekonstrukční práce. Od rekonstrukce hlavní budovy školy v letech 2001 a 2006 až po rekonstrukci prostor pro kavárnu Caritaska v roce 2021. Tuto firmu vždy charakterizovala ochota, snaha vyjít vstříc, dobře odvedená práce, slovo platí, vč. termínů, poctivá cena.

Jaroslav Zendulka (*1948)

Vystudoval stavební průmyslovou školu a stavební činnosti se věnu-je celý svůj život. Nejdříve jako mistr odborného výcviku na stavebním učilišti, následně mistr HSV v Okresním stavebním podniku Olomouc a dále jako samostatný referent investiční výstavby v podniku Mora Mo-ravia. Po Sametové revoluci se osamostatnil a v roce 1993 začal soukro-mě podnikat. Založil firmu Jaroslav Zendulka a působil ke spokojenosti zákazníku nejen v olomouckého regionu.Stavební firma Zendulka s.r.o. od roku 2001 realizovala všechny zásadní stavební a rekonstrukční práce. Od rekonstrukce hlavní budovy školy v letech 2001 a 2006 až po rekonstrukci prostor pro kavárnu Caritaska v roce 2021. Tuto firmu vždy charakterizovala ochota, snaha vyjít vstříc, dobře odvedená práce, slovo platí, vč. termínů, poctivá cena.

Tomáš Zendulka (*1976)

Do firmy přišel v roce 2020 (do té doby pracoval ve firmě Mora Moravia) a firma se začala rozšiřovat. Proto se v roce 2004 změnila struktura na společnost s.r.o. a byla založena firma ZENDULKA s.r.o., jejímiž společný-mi jednateli jsou Jaroslav i Tomáš Zendulkovi. Firma působí nejen v olo-mouckém kraji a její náplní je veškerá stavební činnost, od stavby domů na klíč, přes rekonstrukce bytů, objektů pro veřejnost, církevních objek-tů a také tvořivá činnost např. při realizaci dětských hřišť.

 

Výběr fotografií (nejen) z předávání ocenění najdete v naší fotogalerii

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena