Sociální práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sociální práce

Současné problémy společnosti, jakými jsou chudoba, závislosti, osamělost, zadluženost, násilí, zdravotní či sociální vyloučení, zanedbávání, psychická deprivace - to jsou témata pro budoucí sociální pracovníky.

Program je určený všem, kteří chtějí profesionálně pomáhat jednotlivcům, rodinám, komunitám nebo celé společnosti.

ilustrace - SOPRA 01

Vzdělávací program Sociální práce je naším stěžejním programem. Jeho předchůdcem byl vůbec první program, který škola nabízela, a to Charitní a sociální péče. Po něm následovala Charitní a sociální činnost a Charitativní a sociální práce. Program byl od počátku koncipován na základě požadavku Arcidiecézní charity Olomouc, jakožto největšího nestátního poskytovatele sociálních služeb, a po konzultacích s poskytovateli sociálních služeb v regionu.

Studium Sociální práce je tříleté, má denní i kombinovanou (dálkovou) formu.

Souběžně můžete studovat bakalářský program na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (program Sociální práce).

Praxe

Odborná praxe tvoří zhruba 30 % studia a je jeho zásadní součástí. Čeká vás 720 hodin odborné praxe v ČR i zahraničí.

SOPRA - praxe 2021 - Amalthea

Amalthea, předškolní klub Amálka (2020)

V 1. a 2. ročníku vás čekají praxe v zařízeních sociálních služeb, neziskových organizacích, na úřadech práce apod. Část praxe je řízená, tzn. vyberete si, kde absolvujete svou praxi z katalogu školou doporučených organizací a institucí. V letním semestru 2. ročníku a v 3. ročníku si už praxe volíte podle svých preferencí. V průběhu studia si vyzkoušíte práci s různými cílovými skupinami (např. senioři, lidé bez domova, děti a mládež nebo lidé se zdravotním postižením).

Ve 3. ročníku můžete povinnou dvouměsíční praxi absolvovat také v zahraničí (v Irsku, USA, Německu, Nizozemí apod.). Vybrat si můžete z téměř 220 zařízení a organizací v ČR a 40 zemí z celého světa.

Výuka

Základním integrujícím prvkem celého vzdělávacího programu je předmět Teorie a metody sociální práce.

Teoretické vzdělávání je doplněno netradičními výukovými aktivitami, např.:

  • Psychosociální výcvik - pomůže vám na cestě sebepoznání, orientace v mezilidských vztazích;
  • Týdenní studijní soustředění - nabídne vám přednášky na témata, na která není během výuky prostor, a také budete mít příležitost lépe poznat své spolužáky napříč ročníky a prožít společně zážitkové aktivity mimo budovu školy;
  • Supervize.

Předměty si z velké části volíte sami z bohaté nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, a to jak u nás na Caritas VOŠ sociální, tak si také můžete vybírat z předmětů Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

 

ABSOLVENT PROGRAMU SOCIÁLNÍ PRÁCE

Naši absolventi mají komplexní teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro práci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích (jako je např. Charita ČR, Armáda spásy, Diakonie ČCE), zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.

SOPRA - absolvent Petr - Nase Cafe

Díky Caritas jsem založil sociální podnik Naše Café, kde pomáháme lidem po léčbě závislostí s návratem do běžného života.

Petr (absolvent, vedoucí olomouckého sociálního podniku Naše Café)

 

Kombinované studium

Program Sociální práce můžete studovat také v kombinované (dálkové) formě studia.

Konzultace kombinovaného studia se konají jednou za měsíc, vždy v pátek a v sobotu. Obsah studia je shodný s denní formou studia, ale je realizován odlišnými metodami výuky, studentům je k dispozici systém e-learningu a distančních textů. Kromě pravidelných osobních konzultací pracují vyučující se studenty elektronickou formou.

Praxe je nedílnou součástí studia. V kombinované formě studia vás čeká 240 hodin odborné praxe.

Souběžně můžete studovat bakalářský program na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (program Sociální práce).

 

JAKÉ ZKUŠENOSTI SE STUDIEM MAJÍ NAŠI STUDENTI A ABSOLVENTI?

 

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU SOCIÁLNÍ PRÁCE?

Termín pro podání přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je 31. července.

Prvním krokem je vyplnění e-přihlášky. Tu pak musíte vytisknout a podepsanou společně s povinnými přílohami (úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a lékařským potvrzením) doručit na adresu školy (nám. Republiky 3, Olomouc).

Bližší informace najdete v sekci Pro uchazečePřijímací řízení.

 

JAKÝ DALŠÍ PROGRAM U NÁS MŮŽETE STUDOVAT?

Sociální a humanitární práce - tříleté studium, denní forma studia


Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena