Sociální práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sociální práce

Studium Sociální práce je tříleté, má denní i kombinovanou formu.

Vzdělávací program je možné studovat v souběžném bakalářském studiu.

Studenti programu získají komplexní teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro práci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Základním integrujícím prvkem celého vzdělávacího programu je předmět Teorie a metody sociální prácePraktické vzdělávání tvoří 30 procent studia. Část praxe je řízená, část si studenti volí dle svých preferencí. V průběhu studia si studenti vyzkoušejí práci s různými cílovými skupinami. V zimním období posledního ročníku je zařazena osmitýdenní praxe, kterou je možné absolvovat v České republice i v zahraničí. Škola nabízí zahraniční stáže ve více než 40 zemích 4 kontinentů.

Teoretická výuka je pestrá díky netradičním výukovým aktivitám: psychosociální výcvik, jehož cílem je sebepoznání, orientace v mezilidských vztazích. Týdenní studijní soustředění a soustředění studentů dálkového studia si kladou za cíl nabídnout studentům přednášky na témata, pro které není v kurikulu prostor. Cílem také je, aby se studenti mezi sebou lépe poznali a prožili zážitkové aktivity mimo budovu školy.

Předměty si studenti z velké části volí sami z bohaté nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, ze kterých část nabízí Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.

Vzdělávací program je stěžejním programem, kterého předchůdcem byl vůbec první program, který škola nabízela Charitní a sociální péče, po něm následovala Charitní a sociální činnost a pak teprve Charitativní a sociální práce. Byl koncipován na základě požadavku Arcidiecézní charity Olomouc, jakožto největšího nestátního poskytovatele sociálních služeb, a po konzultacích s poskytovateli sociálních služeb v regionu.

Kombinované studium

Konzultace kombinovaného studia se konají jednou za měsíc, vždy v pátek a v sobotu. Obsah studia je shodný s denní formou studia, avšak realizován je odlišnými metodami výuky.  Důraz je kladen na samostudium studentů, do praxe je postupně zaváděn systém e-learningu a distančních textů. Kromě pravidelných osobních konzultací vyučující pracují se studenty elektronickou formou.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena