Sociální a humanitární práce - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sociální a humanitární práce

Vzdělávací program byl koncipován na základě analýzy vývoje sociálních problémů a potřeb praxe. Reaguje na požadavek humanitárních organizací na speciální a cílevědomou přípravu humanitárních pracovníků, požadavek institucí poskytujících pomoc menšinovým skupinám, migrantům či imigrantům a na Koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR.

Studium je tříleté a je možné studovat souběžně bakalářské studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Sociální a humanitární práci je možné studovat pouze v denní formě z důvodu povinné zahraniční praxe.

Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních a humanitárních pracovníků pro sociální a humanitární práci realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům či menšinám na území ČR a v zahraničí v rámci humanitární pomoci. Absolventi programu mají znalosti jednotlivých disciplín souvisejících se sociální a humanitární prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci a standardů NOHA (Network On Humanitarian Assistance). Praktické znalosti získají studenti částečně v zahraničí. Specifickým rozšířením studia je zaměření na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.

Vzdělávání v sociální a humanitární práci nabízí propojení teorie a praxe. Praxe tvoří podstatnou část studia. V prvním ročníku ji studenti absolvují v zařízeních sociálních služeb či neziskových organizacích v České republice. Ve druhém ročníku je zařazena povinná třináctitýdenní praxe, ze které alespoň část musí student absolvovat v zahraničí. Škola nabízí zahraniční stáže ve více než 40 zemích 4 kontinentů.

Teoretické vzdělávání je doplněno netradičními výukovými aktivitami. Cílem zátěžového výcviku je ověřit a podpořit schopnost studentů překonat kritické situace typické pro práci v rámci humanitární pomoci. Blok expertů je týdenní program seminářů a přednášek odborníků z praxe, který je povinný pro všechny ročníky programu.  Každoročně jsou hosty bloku expertů i humanitární a sociální pracovníci ze zahraničí. Ve třetím ročníku je zařazen psychosociální výcvik, jehož cílem je sebepoznání, orientace v mezilidských vztazích.

Důraz je kladen na jazykové vzdělávání, každý student povinně absolvuje anglický jazyk a volí si další cizí jazyk. Volitelné předměty nabízí CARITAS – VOŠ sociální Olomouc, ale studenti také mohou vybírat z předmětů Univerzity Palackého.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena