Sociální fond - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Sociální a podpůrný fond

Chceme individuálně podporovat naše studenty při studiu, a proto škola nově zřídila Sociální a podpůrný fond. Fond je určen na podporu studujících v tíživé sociální situaci a na podporu finančně náročných aktivit souvisejících se studiem.

Z fondu můžete čerpat v roce 2022 tyto příspěvky:

  • Příspěvek na praxi – na náklady, které nejste schopni uhradit vzhledem k tíživé sociální situaci

Příspěvek je posuzován na základě prokázaného rozpočtu praxe a využité možnosti čerpání z jiných zdrojů (zejména stipendia CMTF UP, Olomouckého kraje, Fondu Adiuvare apod.).

Příspěvek se neposkytuje na praxi hrazenou z programu Erasmus+.

  • Příspěvek na podporu studia v mimořádné tíživé sociální situaci

Příspěvek na podporu studia lze poskytnout:

1. na úhradu mimořádného jednorázového výdaje souvisejícího s nutným vybavením pro studium, např. tablet, či notebook.
2. na úhradu výdajů spojených se studiem, které studující není schopen uhradit vzhledem k tíživé sociální situaci.

Podmínky čerpání příspěvků

Žádost musíte podat na formuláři Žádost o finanční podporu ze Sociálního a podpůrného fondu (.docx). Podepsaný formulář žádosti včetně všech příloh můžete podat následujícími způsoby:

  • osobně na sekretariátu školy,
  • odesláním poštou na adresu školy: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc,
  • odesláním emailem na adresu: skola@caritas-vos.cz.

Termíny odevzdání žádosti v roce 2022 jsou 20. 6. a 30. 9. 2022. Žádost lze v mimořádné situaci podat i mimo tento termín.

Při posuzování žádosti bude brán ohled na vaši sociální a příjmovou situaci a na situaci společně posuzovaných osob, dále se bude přihlížet ke studijním výsledkům, zapojení do aktivit školy, dobrovolnictví a do společensky prospěšných činností.

Podmínkou vyplacení příspěvku bude také váš závazek podat zprávu o jeho využití bezodkladně po naplnění účelu, za kterým byl poskytnutý, nejpozději však do 30. 12. 2022.

Před podáním žádosti prostudujte podmínky uvedené ve Směrnici ředitele školy k Sociálnímu a podpůrnému fondu pro rok 2022 (.pdf), kde najdete i vzor rozpočtu, který je povinnou přílohou žádosti.

Vyrozumění o přiznání příspěvku vám bude oznámeno, nebude zveřejňováno.

Fond na podporu studentu

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena