Hodnoty - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Hodnoty školy

Láska, pravda, svoboda a zodpovědnost, spravedlnost a odbornost jsou nejzásadnějšími hodnotami, které tvoří filosofii Caritas VOŠ sociální. Vychází mimo jiné ze sociální nauky církve a jsou nedílnou součástí naší práce. Uplatňujeme je ve vztahu ke společnosti, studentům i k sobě navzájem.

Láska

1. V duchu poslání Caritas VOŠ sociální vnímáme lásku jako nejvyšší a univerzální kritérium našeho jednání, jak v rovině vzájemných meziosobních vztahů, tak i ve vztahu k sobě samotnému a vztahu ke společnosti jako celku. Imperativ lásky k bližnímu je vyvažován úctou k sobě samému a péčí o sebe sama.

2. Láska vede k respektu důstojnosti všech lidí a napomáhá k celostnímu rozvoji člověka ve všech rovinách jeho života, té duchovní nevyjímaje.

3. Všechny další hodnoty (spravedlnost, svoboda, pravda i odbornost) mají svůj pramen, své kritérium a vrchol v lásce. Láska tyto hodnoty předpokládá a zároveň je překračuje.

4. Láska je východiskem pro vzájemnou komunikaci, ohleduplnost, respekt soukromí, ocenění práce druhých, otevřenost, péči o zaměstnance i studenty, utváření společného pracovního prostředí i řešení problémů či konfliktů.

5. Láska je východiskem respektu k sociálním, kulturním nebo náboženským odlišnostem.

Pravda

1. Žít a jednat podle pravdy má mimořádný význam pro naše vzájemné vztahy i pro vztahy ke společnosti. Caritas VOŠ sociální chce směřovat k pravdě, respektovat ji a odpovědně dosvědčovat.

2. Usilujeme o transparentnost svého jednání, komunikace i práce; současně také o soulad mezi svým smýšlením a jednáním, o vnitřní poctivost a autentičnost.

3. Pravdivost vnímáme také jako otevřenost a přístupnost kritice, respekt k organizační struktuře, dohodnutým pravidlům nebo termínům.

4. Hledání pravdy je pro nás závazkem k poctivému vědeckému přístupu, vedení dialogu s odbornou i laickou veřejností a k osobnímu soustavnému vzdělávání a formaci.

5. Pravdu nahlížíme také jako závazek k jednání podle svého svědomí, pokud to není ve vážném rozporu s křesťanskými hodnotami, které Caritas VOŠ sociální reprezentuje.

Svoboda a zodpovědnost

1. Svoboda patří k nejvznešenějším známkám lidské důstojnosti každé osoby. Caritas VOŠ sociální usiluje o zodpovědné uplatňování vlastní svobody a vůle s ohledem na možné důsledky jednání a respekt k druhým.

2. Usilujeme o to, aby každý mohl realizovat své vlastní osobní povolání, což znamená možnost vyjadřovat své názory, respektovat akademickou svobodu, svobodně se rozhodovat, nezneužívat projevenou důvěru, podporovat samostatnost a vytvářet prostor pro zpětnou vazbu.

3. S ohledem na svobodu zdůrazňujeme také úsilí o společné dobro v podobě cílů obsažených v našem poslání a zodpovědnost za výsledky vlastní práce.

4. Respekt ke svobodě a odpovědnosti je závazkem osobního vyrovnaného života (pracovní a osobní život, studium a volný čas) a dodržování psychohygieny.

5. Zodpovědnost k poslání Caritas VOŠ sociální je závazkem nebýt svými soukromými, mimopracovními nebo veřejnými aktivitami v zásadním rozporu se základními křesťanskými zásadami a hodnotami, které Caritas VOŠ sociální reprezentuje, a zároveň závazkem k respektu hodnotové orientace druhých.

6. Zodpovědně přistupujeme ke svým sociálním a environmentálním závazkům.

7. Vnímáme svou zodpovědnost s ohledem na zlepšování sociálních podmínek života společnosti, dále za přípravu dobrých sociálních pracovníků a společenského uznání profese sociálního pracovníka.

Spravedlnost

1. Usilujeme o spravedlnost, tedy podle klasické definice „dávat každému, co mu náleží“.

2. Spravedlnost se nedá odloučit od laskavého a vnímavého jednání vůči druhému; zavazuje nás k formulování jasných pravidel a jejich uplatňování v rámci rovného přístupu.

3. Spravedlnost nás vede ke snaze vytvářet prostor pro spravedlivé rozhodování ve všech oblastech, což předpokládá vstřícnost a ochotu spolupracovat.

4. Usilujeme o transparentní systém hodnocení studentů i pracovníků.

5. Klademe důraz na sociální spravedlnost a podporujeme projekty, které spravedlnost ve všech společenských oblastech podporují.

Odbornost

1. Vnímáme odbornost jako výraz kvality naší práce, vzdělávání, formace a současně závazek s ohledem na poslání Caritas VOŠ sociální.

2. Odbornost je nám výzvou pro snahu dokonale zvládnout svou profesi, trvale rozvíjet znalosti a dovednosti, vykonávat svou práci svědomitě a co nejlépe.

3. Respektujeme odbornost druhých, usilujeme o to být součástí aktuálního odborného diskursu, využíváme i znalosti a dovednosti svých kolegů či jiných odborníků.

4. S vědomím, že odborná formace je výsostně důležitá, ale sama o sobě nestačí, usilujeme také o lidskou formaci a tento postoj uplatňujeme i ve vztahu k našim studentům.

5. Chceme rozvíjet odbornost ve specifickém pojetí, které slučuje sekulární poznatkovou bázi, o kterou se opírá sociální práce, a snažíme se témata vědomě zařazovat do biblicko-křesťanského rámce.

Fotogalerie

Fotografie zachycující pestrý život ve škole, aktivity studentů, dění v sociální oblasti v České republice, i v částech světa, kam jezdí naši studenti na zahraniční praxe.

CZ    EN

Copyright (©) CARITAS
Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2013
Všechna práva vyhrazena