CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

253  Zralou sebezkušeností ke kvalitnímu pomáhání - psychosociální výcvik pro pracovníky sociálních služeb

termín místo výuka lektor akreditace cena
  od 0 h Olomouc 136 hod. Mgr. Dita Palaščáková
Mgr. Jana Paloušková
A2019/0955-SP/PC/VP
22.800,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci.

stručná anotace

Reflektované osobní a profesní hodnoty a postoje, vědomá motivace k pomoci druhým, tajemství lidské komunikace, síla emocí, profesionální nástroje pomoci, vlastní silné stránky a ochota otevřeně pracovat s vlastními limity představují klíčové pilíře kvality nejširšího spektra sociálních služeb poskytovaných různými typy organizací širokým skupinám klientů. Cílem sebezkušenostního výcviku zaměřeného na pracovníky působící v sociálních službách je vytvořit bezpečný a podnětný prostor pro reflexi hlavního nástroje, který pracovníci mají pro výkon profese: vlastní osobnosti. Použité metody a techniky, převážně praktické a zážitkové, reflektují rozdílné učební styly účastníků a kromě osobního a profesního rozvoje ve všech relevantních kontextech vedou k rozvoji kooperovat ve skupině, kriticky přemýšlet a vnímat vykonávanou profesi v širších systémových a společenských souvislostech.

získané dovednosti a znalosti

Absolvent kurzu:
• má teoretické poznatky o zákonitostech interakce mezi lidmi
• díky praktické zkušenosti s prací nad rozvojem vlastní osobnosti se orientuje v sociálních/emočních procesech a zákonitostech v rámci pomáhání a dokáže do nich žádoucím způsobem zasahovat
• lépe rozumí sám sobě, reflektuje vlastní hodnoty a postoje, aktivně využívá své silné stránky, vědomě pracuje se svými limity
• reflektuje vlastní vliv na proces pomáhání a vztah s klientem
• reflektuje a prohlubuje vlastní sociální senzitivitu
• umí poskytovat efektivní zpětnou vazbu v kontextu pomáhajících procesů a fungování v pomáhající organizaci
• má návyky asertivního chování vůči sobě, kolegům, organizaci a klientům
• zná a reflektuje vlastní silné stránky a limity v komunikaci s klienty i kolegy
• reflektuje vlastní komunikační styl a jeho vliv na interakce s kolegy a klienty
• reflektuje a ovládá vlastní emoce v rámci pomáhajícího vztahu
• reflektuje a rozumí emocím a jejich dynamice u klientů
• zrale a efektivně využívá kooperace ve vztahu s kolegy i klienty
• reflektuje a navyšuje toleranci „´k „odlišnostem“ v rámci řešení kolizních/konfliktních/stresových situací
• vědomě předchází vlastnímu vyhoření
• rozumí dopadům stresu na vlastní osobnost a lidskou interakci a komunikaci
 

poznámka

Tento výcvikový kurz je koncipován takto: 1 úvodní den (tandem lektorek), 14 dnů po 8 hodinách (tandem lektorek) a 5 dnů v průběhu kurzu po 4 hodinách se samostatnými úkoly pro skupinovou práci účastníků (bez přítomnosti lektorek).

K získání akreditovaného osvědčení je nutná 90 % účast a vypracování zadaného úkolu (modelová situace, kazuistika).

přihláška
přihláška