CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

259  Svéprávnost a podpůrná opatření

termín místo výuka lektor akreditace cena
9.6.2020  od 9:00 h Olomouc 8 hod. JUDr. Lenka Fialová
JUDr. Pavel Kotrady
A2019/1027-SP/PC/PP/VP
1.400,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Seminář je zaměřen na problematiku svéprávnosti a podpůrných opatření. Pracovníci sociálních služeb a sociální pracovníci obcí se setkávají s osobami se zdravotním postižením či osobami trpícími duševní poruchou, která je méně či více omezuje v právních jednáních. Setkávají se ale také s jejich rodinami a blízkými. Seminář seznamuje účastníky s právní úpravou svéprávnosti a podpůrných opatření, kterou obsahuje občanský zákoník, zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o sociálních službách a další právní předpisy. Právní úprava této oblasti soukromého práva je relativně nová a vzhledem k zásadní změně v této oblasti práva, k níž došlo s novým kodexem občanského práva, je více než vhodné, aby o ní měli základní přehled i sociální pracovníci, další pracovníci sociálních služeb a pečovatelé. Účastníci budou také seznámeni s povinnostmi a právy opatrovníků osob omezených ve svéprávnosti, resp. zástupců těchto osob či podpůrců, jakož i s právními jednáními, k nimž musí být za osoby omezenými ve svéprávnosti vždy dán souhlas soudu. Účastníci semináře budou seznámeni i se zákonnou úpravou práv a povinností poskytovatelů některých sociálních služeb v této oblasti. Získanými znalostmi bude zejména zvýšena odbornost a schopnost pracovníků sociálních služeb doporučit klientům pro ně nejvhodnější právní řešení jejich problémů v oblasti právních jednání. Seminář nabídne také prostor pro dotazy, reakce a podněty účastníků, aby byl jeho obsah co nejvíce přiblížen jejich praxi.

získané dovednosti a znalosti

Účastníci semináře:

  • získají přehled o aktuální hmotněprávní i procesněprávní úpravě svéprávnosti a podpůrných opatření
  • budou znát povinnosti a práva opatrovníků osob omezených ve svéprávnosti, resp. zástupců či podpůrců těchto osob
  • budou schopni poskytnout základní přehled o probíraných otázkách potřebným klientům, jejich rodinám a blízkým za účelem řešení jejich nepříznivé situace
  • budou umět využívat nabytých znalostí ve vztahu k povinnostem, které v této oblasti někteří z nich mají
     
přihláška
přihláška