CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

245  Syndrom vyhoření aneb jak se o sebe starat

termín místo výuka lektor akreditace cena
5.10.2020  od 8:30 h Olomouc 8 hod. Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník A2019/0011-SP/PC/VP
1.200,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci.

stručná anotace

Seminář se zaměřuje na problematiku syndromu vyhoření v pomáhajících profesích a péčí zaměstnanců o sebe. Práce v takto náročném prostředí klade na jedince vysoké nároky a je nutné se zaměřit na salutogenní a patogenní psychohygienické faktory a protektivní aktivity v této oblasti, aby se předcházelo burn-out syndromu. Obsahem semináře budou praktické podněty a techniky pro předcházení, včasné rozpoznání a diagnostiku vznikajícího syndromu vyhoření, včetně podpůrných opatření v rámci pracovního prostředí i soukromého života. Cílem semináře je naučit účastníky rozpoznat potenciálně rizikové situace a faktory vzniku syndromu, včas je eliminovat a předcházet tak vyhoření prostřednictvím různých aktivit a činností v rámci práce i soukromého života. Přínosem semináře je vybavení účastníků technikami a možnostmi předcházení rozvoje syndromu vyhoření, jeho diagnostikou a řešením dalšího negativního vývoje a tím pádem zajištěním profesionálního a kvalitního výkonu profese sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách.

získané dovednosti a znalosti
  • Účastník semináře se dokáže orientovat v náročných aspektech své profese a umí rozpoznat ty, které mohou negativně ovlivňovat jeho výkon práce v rámci potenciálního vzniku syndromu vyhoření.
  • Dokáže identifikovat rizikové situace a faktory spojené se vznikajícím syndromem vyhoření, případně na ně dokáže adekvátně reagovat prostřednictvím podpůrných aktivit v rámci pracovního i soukromého života.
  • Zná jednotlivé fáze syndromu vyhoření včetně jejich specifik.
  • Seznámí se s některými technikami psychohygieny a péče o sebe při práci v sociální oblasti.
přihláška
přihláška