CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

137   První pomoc se zážitkem - praktický workshop pro pracovníky sociálních služeb

termín místo výuka lektor akreditace cena
31.10.2019  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Petra Chovancová
Mgr. Miroslava Petřeková
A2019/0505-SP/PC/PP/VP
1.350,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Seminář se zabývá první pomocí se zaměřením na poskytnutí základních opatření neodkladné pomoci postiženému v ohrožení života či zdraví pro všechny pracovníky v pomáhajících profesích.
V zařízeních sociálních služeb je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se se situací vyžadující poskytnutí první pomoci (PP) setkáme, a je tedy nezbytné vytvářet prostor pro rozvoj těchto kompetencí u zaměstnanců služeb. Pro kvalitní poskytnutí PP je nutné mít jak znalosti, tak praktickou dovednost. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s pravidly pro poskytování PP podle nejnovějších quidelines. V teoretické části budou probrána témata zabezpečující efektivní laickou diagnostiku v terénu, podporující účastníky ve schopnosti správně se rozhodnout pro vhodné opatření PP. V praktické části budou procvičovány modelové situace, umožňující ověření teoretického ukotvení a zároveň zajišťující rozvoj dovedností účastníků.
Cílem semináře je zvládnout teoretické ukotvení PP, tak aby byl účastník schopen rozpoznat příznaky změny zdravotního stavu, určit nejvhodnější způsob poskytnuti PP. Zároveň při praktickém nácviku získat jistotu při provádění jednotlivých kroků PP, tak aby mohla být provedena co nejefektivněji v terénu.
Přínos pro účastníka je získání teoretické znalosti stavů, které mohou ohrozit zdraví či život člověka. Praktické vyzkoušení postupů využívaných v PP. Pro klienty i spolupracovníky se mohou účastníci semináře stát oporou v situacích, kdy je nutno poskytnout PP.

získané dovednosti a znalosti

Účastník:

  • Zná bezpečnostní pravidla při poskytování první pomoci.
  • Definuje pravidla poskytnutí kardiopulmonální resuscitace (KPR) dle nových quidelines platných v současné době.
  • Pojmenuje příznaky šoku, krvácení, zlomenin, akutních stavů, se kterými se může setkat v zařízení sociálních služeb.
  • Objasní správný postup při telefonátu v rámci integrovaného záchranného systému.
  • Zdůvodní využití zvolené polohy při poskytnutí první pomoci.
  • Správně a efektivně využívá obvazovou techniku, polohy v první pomoci.
  • Používá doporučené postupy při KPR i jiné první pomoci.
  • Umí posoudit konkrétní situaci vyžadující první pomoc a správně se rozhoduje při provedení úkonů první pomoci.
přihláška
přihláška