CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

253 Zralou sebezkušeností ke kvalitnímu pomáhání - psychosociální výcvik pro pracovníky sociálních služeb

 

Počet výukových hodin:      136 (20 dnů)

Akreditace MPSV:                  A2019/0955-SP/PC/VP

Termíny :                                 

1. setkání - 6.-7. 10. 2020

2. setkání 5.-6. 11. 2020

prosinec - peer skupina (5 hodin)

3. setkání 7.-8. 1. 2021

4.setkání 4.-5. 2. 2021

začátek března - peer skupina  (5 hodin)

5.setkání 25.-26. 3. 2021

6.setkání 29.-30. 4. 2021

začátek května peer skupina  (5 hodin)

7.setkání 20.-21. 5. 2021

začátek června peer skupina  (5 hodin)

8. evaluační setkání  25. 6. 2021

Místo konání:                         Olomouc, učebna Vzdělávacího střediska, Křížkovského 6

Cena:                                         22 800 Kč  (nabízíme možnost uhradit částku ve čtyřech splátkách po 5 700 Kč)Anotace:         

Reflektované osobní a profesní hodnoty a postoje, vědomá motivace k pomoci druhým, tajemství lidské komunikace, síla emocí, profesionální nástroje pomoci, vlastní silné stránky a ochota otevřeně pracovat s vlastními limity představují klíčové pilíře kvality nejširšího spektra sociálních služeb poskytovaných různými typy organizací širokým skupinám klientů. Cílem sebezkušenostního výcviku zaměřeného na pracovníky působící v sociálních službách je vytvořit bezpečný a podnětný prostor pro reflexi hlavního nástroje, který pracovníci mají pro výkon profese: vlastní osobnosti. Použité metody a techniky, převážně praktické a zážitkové, reflektují rozdílné učební styly účastníků a kromě osobního a profesního rozvoje ve všech relevantních kontextech vedou k rozvoji kooperovat ve skupině, kriticky přemýšlet a vnímat vykonávanou profesi v širších systémových a společenských souvislostech.


Cílové kompetence:

Absolvent kurzu:
•    má teoretické poznatky o zákonitostech interakce mezi lidmi
•    díky praktické zkušenosti s prací nad rozvojem vlastní osobnosti se orientuje v sociálních/emočních procesech a zákonitostech v rámci pomáhání a dokáže do nich žádoucím způsobem zasahovat
•    lépe rozumí sám sobě, reflektuje vlastní hodnoty a postoje, aktivně využívá své silné stránky, vědomě pracuje se svými limity
•    reflektuje vlastní vliv na proces pomáhání a vztah s klientem
•    reflektuje a prohlubuje vlastní sociální senzitivitu
•    umí poskytovat efektivní zpětnou vazbu v kontextu pomáhajících procesů a fungování v pomáhající organizaci
•    má návyky asertivního chování vůči sobě, kolegům, organizaci a klientům
•    zná a reflektuje vlastní silné stránky a limity v komunikaci s klienty i kolegy
•    reflektuje vlastní komunikační styl a jeho vliv na interakce s kolegy a klienty
•    reflektuje a ovládá vlastní emoce v rámci pomáhajícího vztahu
•    reflektuje a rozumí emocím a jejich dynamice u klientů
•    zrale a efektivně využívá kooperace ve vztahu s kolegy i klienty
•    reflektuje a navyšuje toleranci „´k „odlišnostem“ v rámci řešení kolizních/konfliktních/stresových situací
•    vědomě předchází vlastnímu vyhoření
•    rozumí dopadům stresu na vlastní osobnost a lidskou interakci a komunikaci

Tento výcvikový kurz je koncipován takto: 7 dvoudenních setkání a závěrečný den (tandem lektorek),  v průběhu kurzu 4 dny po 5 hodinách se samostatnými  úkoly pro skupinovou práci účastníků (bez přítomnosti lektorek).

K získání akreditovaného osvědčení   je nutná 90 % účast a vypracování zadaného úkolu (modelová situace, kazuistika).

Lektoři:   Mgr. Jana Paloušková; Mgr. Dita Palaščáková


 

Přihlášku naleznete na: http://www.caritas-vos.cz/vzdelavani/index.php?page=aktualni-nabidka-seminaru.